ವಿಷಯದ ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಾಟಿರಿ

ಜನವರಿ 4, 2012

ಬರ್ರು, ನಙಉಂ ನಿಙಉಂ ಒನ್ನಾವ….

‍ನಿಲುಮೆ ಮೂಲಕ

ಬ್ಯಾರಿಙ ತುಳುನಾ’ಡ್ನ್ತ್ ಮುನ್ನೋಲು ಬಿಲ್ಚೋ ಇನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕತ್ತೋ ಇಪ್ಪತ್ತ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಅಲ್ಲಾಂಟ್ ಮುಟ್ಟತ್ತೋ ಕೊಡಗು, ಹಾಸನ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಲು ಜೀವಿಚ್ಚೋಂಟು ಉಲ್ಲೋ ಉಸ್ಲಿಮ್ ಜನಾಂಗ. ಆನ್ಙ ಆನ್ಙಲದೇ ಆಯ ವಿಶೇಷ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಲ್ಲೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ವರ್ಗ. ಬ್ಯಾರಿಙಗು ಕೊಂಕಣ ತೀರತ್ತೋ ‘ನವಾಯತ’, ಮಲಬಾರುಡೋ ಮಾಪಿಳ್ಳೆಙಗುಲ್ಲೋ ಸಮಾನಾಯೋ ಮಹತ್ವಮಾಯೋ ಸಾಂಕೃತಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು. ಇಡೀ ಭಾರತತ್ತ್ಲೇ ಪಂಡತ್ತೋ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಮಾಯಿಟ್ಟುಲ್ಲ ಬ್ಯಾರಿಙಗು ೧,೨೦೦ವರ್ಷತ್ತುಗೂ ಧೀರ್ಘಮಾಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಉಂಡು. ತುಳು ಜಾನಪದ ಪಟ್ಟಾಯೋ ‘ಪಾಡ್ದನ’ ಪಿನ್ನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾಖಲೆಙಉಮ್ ಈ ಜನಾಂಗತ್ತ್ಗ್ ತುಳುನಾಡ್ ಪಿನ್ನೆ ಅದ್ರೋ ಸಂಸ್ಕೃತಿದೊಟ್ಟು ಇನ್ನ ಸಂಬಂಧತ್ತೋ ಎತ್ತಿ ಕಾಟ್ಟಿಡ್.

‘ಬ್ಯಾರಿ’ ಚೆಲ್ದದ್ ತುಳುಡೋ ‘ಬ್ಯಾರ’ ಶಬ್ದತ್ತ್ ಉಂಡಾಯದ್. ‘ಬ್ಯಾರ’ ಚೆನ್ನೆಙ್ಗ್ ‘ಕಚ್ಛೋಡ ವಹಿವಾಟ್’ ಎನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಉಂಡು. ಪಂಡತ್ತೋ ಕಾಲತ್ತಿಲ್ಪಿನ್ನೆಯುಮ್ ಈ ಆಲ್ಮಾರ್ ಕಚ್ಛೋಡ ಆಕ್ಕಿಯೊಂಟು ಇನ್ನಾರ್. ಆದ್ಕೋಂಡು ಚುತ್ತುಮುತ್ತು ಇನ್ನ ತುಳುಡಙ ಇನ್ಙಲೋ ಬ್ಯಾರೀಂಟ್ ಬಿಲ್ಚೋಇನ್ನಾರ್. ಕ್ರಿ.ಶ.೧೮೯೧ಡೋ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ‘ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ’ಲ್ ಆ ಕಾಲತ್ತ್ ೯೦,೩೪೫ ಬ್ಯಾರಿ ಕಚ್ಚೋಡತಙ ಇನ್ನಾರ್. ಇದ್ ಒಟ್ಟು ಕಚ್ಚೋಡತಙಗು ಹೋಲಿಕೆ ಆಕ್ಕಿಯೆಂಗ್ ಸುಮಾರ್ ಶೇಕಡಾ ೯೭ರತ್ತರೆ ಇಂತ್. ಐಕಾಯಿಟ್ಟೇ ಇನ್ಙಲೋ ಬ್ಯಾರೀಂಟ್ ಬಿಲಿಕ್ಕುಡೋ.

ಬ್ಯಾರಿ ಸಮುದಾಯತ್ತ್ಲ್ ಇಪ್ಪ ಸುಮಾರ್ ವಾರಪತ್ರಿಕೆ, ಮಾಸಪತ್ರಿಕ್ಕೆ ಬುಕ್ಕುಙ ಅಲ್ಲಾಂಟ್ ಸುಮಾರ್ ವೇದಿಕೆ ಉಂಡು. ಆಯೇಙ್ಗುಮ್ ಎಲ್ದುಡದುಮ್ ಚೆಲ್ಲುಡದುಮ್ ಕನ್ನಡತ್ತ್ಲೆ ಆಯಿಟ್ಟುಂಡು. ನನ್ಙಲದೆ ಭಾಷೆಲ್ ಚೆಲ್ಲ್ದೋ ಎಲ್ಡುಡೋ ಎದೇ ಒರು ವೇದಿಕೆ ಇಲ್ಲೇ. ಇಪ್ಪ ಎಲ್ಲಾರುಗುಂ ಸಂದೋಲತ್ತೋ ಬಿಸಯಮಾಯಿಟ್ಟ್ ನಿಲುಮೆ ಬನ್ನೋಉಂಡು.

ನಿಲುಮೆ ಎದೇ ಒರು ಹಿಡನ್ ಅಜೇಂಡ ಬೆಚ್ಚೋಲಾಂಟ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಾಯಿಟ್ಟ್ ನಯ್ಚೋ ಉಲ್ಲೋ ಒರು ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಸುಮರ್ ಒರು ವರ್ಷತ್ತ್ಗ್ ಮುನ್ನೋಲು ಶುರುವಾಯೋ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಂಡ್ ಭಾರೀ ಪ್ರಸಿದ್ದಮಾಯಿಡ್. ಕರ್ನಾಟಕತ್ತ್ಲ್ ಉಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಡೊಉಂ ಈ ವೇದಿಕೆಡಡೀಲ್ ಎಡ್ತೊಂಟು ಬರಣೂಂಟು ತೀರ್ಮಾನ ಆಕ್ಕಿಯೋಪಿನ್ನೆ ಪ್ರಥಮಮಾಯಿಟ್ಟ್ ತುಳುವುಮ್ ಬ್ಯಾರಿಯುಮ್ ಸೇರಿಯೋಉಂಡು.

ನಿಙ ಎಲ್ದುಡಙ ಆಯಿಟ್ಟಿನ್ನೆಂಗ್ ನಿಙ ಎಲ್ಡುಡೊ ಕಥೆ, ಕವನ, ಲೇಖನ, ಪಿನ್ನೆಂದುಮ್ ನನ್ಙಗು baraha@nilume.net ಗ್ ಕಡ್ತೀತರ್ರು. ನನ್ಙಲೊಟ್ಟು ನಿನ್ಙವುಮ್ ಬೆಲಜ್ಞಿಟ್ಟ್ ನನ್ಙಲೋ ಭಾಷೆಡೋ ಇನ್ನೂಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಮಾಕ್ಕೋಗು ಒಟ್ಟಾವ.

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments