ವಿಷಯದ ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಾಟಿರಿ

ಜನವರಿ 14, 2012

ನಂಡೊ ಬೆಲಮಾ….

‍ನಿಲುಮೆ ಮೂಲಕ
  • ಅಶ್ರಫ್, ‘ನೇರದಾರಿ’ ಬ್ಲಾಗ್

ಏ ನಂಡೊ ಬೆಲಮಾ…
ನಿಂಡೊ ಗುಳಿ ಬೂನೊ
ಆ ಜಂಡ್ ಕಣ್ಣ್ ಙ
ನಂಡೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯಿರ ಆಯಿರ
ಸಂದೇಶತ್ತೊ ಸಾರಿಯೋಂಟು ಉಂಡಲ್ಲೇ..
.
ಆಯೆಂಗಾ .. ಆ ಕಣ್ಣ್ ಙ ಳೊ ಉಲ್;ಗ ಉಲ್ಲದ್
ಕಷ್ಟಮಾ ಸುಖಮಾ ದುಃಖಮಾ ಸಂದೋಲಮಾ
ಅಲ್ಲಾ.. ಬರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಮಾ ಚೆಂತ್
ನಕ್ಕ್ ಅರ್ಥಮೇ ಆವುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೆ ಬೆಲಮಾ…
.
ಆ ನಿಂಡೊ ಗುಳಿ ಬೂನೊ
ಜಂಡ್ ಕಣ್ಣ್ ಡೊ ಉಲ್ ಗತ್ತೊ ನೊಂಬಲತ್ತೋ
ನಂಡೆಟ್ಟೆ ಒರ್ಕ ಚೆನ್ನ್ ಟ್ಟ್
ನಿಂಡೊ ಮನಸ್ಸುರೊ ಬೇಜಾರೆಲ್ಲಾ ಒರ್ ಕ
ಕೊರೊಡಿಯಾಕಾಲ್ಲೇ ಬೆಲಮಾ…
.
ಈ ದುನಿಯಾವುಲು”ಒಂಟಿ”ಯಾಯಿಟ್ಟ್
ಬೋಬ ನಿಂಡೊ ಬುಟ್ಟು ಪೋಯಿತ್ತ್
ಚೆಲ್ಡೋ ಬೇಜಾರಾ ನಿಕ್ಕ್…?
ಪೆಙಯಿ ಬನ್ನೊ ಕೊಸಿಲ್
ಮೋನು ನಿಂಡೊ ನೋಕುಲ್ಲೆ
ಚೆಲ್ಡೊ ದುಃಖಮಾ..?
.
ಅಲ್ಲೆಂಗ್ ಈ ದುನಿಯಾವುಲು
ನಡನೋಂಟುಲ್ಲೊ.. ಅವಸ್ಥೆಙಲೊ
ಕಂಡ್ ಟ್ಟ್ ಅನುಕಂಪಮಾ ನಿಕ್ಕ್.?
ಎಂದ್ ರೋಟೆ ನಕ್ಕ್ ಅರ್ಥಮೇ
ಆವುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೆ ಬೆಲಮಾ…

Read more from ಬ್ಯಾರಿ

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments