ವಿಷಯದ ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಾಟಿರಿ

ಫೆಬ್ರವರಿ 8, 2012

1

ಸಕಲೇಶಪುರ ಹುಸೈನಾಕರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ

‍ನಿಲುಮೆ ಮೂಲಕ

– ಅಶ್ರಫ್ ಮಂಜ್ರಾಬಾದ್. ಸಕಲೇಶಪುರ.

ರಥೋತ್ಸವತ್ತ್ಲ್ ಬೂಂತು ಕಿಟ್ಟಿಯೇ ಬಂಗಾರ್ ರೆ ಮಾಲೆ ವಾಪಾಸ್ ಕೊಡುತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಕಾಟಿಯೋ ಸಕಲೇಶಪುರತ್ತೆ ಹುಸೈನಾಕ:

ಸಕಲೇಶಪುರ : ವರ್ಷ ಪ್ರತೀ ನಡಕ್ಕ್ ರೆ ಪೋಲೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 8 ತಾರೀಖ್ ರೆಂಡ್ ಸಕಲೇಶಪುರತ್ತೆ ಸಕಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನತ್ತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ರಥೋತ್ಸವ ಆಯೋಜನೆ  ಆಯಿಂತ್ತ್.  ಊಡ್ರೆ ವಲಳಹಳ್ಳಿ  ಚೊಲ್ಲುರೆ ರಾಯತ್ತೆ  ರಮೇಶ್ ಚೊಲ್ಲುರೆ ಆಲ್ ಅಯಾಲ್ರೆ ಉಮ್ಮರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಥೋತ್ಸವತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಪೂಜೆ ಆಕೊನುಗು ಬಂತಿಂತ್ತ್. ಲಬಾಬಿನ್ ಪಳ್ಳಿರೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆಕಿತ್ತ್ ಪೂಜೆ ಆಕೊನುಗು ಪೊಂಬೋ ಅಯಾಲ್ರೋ ಕಲ್ತ್ ಲ್ ಇನ್ನೆ ೩೬ ಗ್ರಾಮುರೆ ಬಂಗಾರ್ ರೆ ಮಾಲೆ ಕೀಲ್ ಬೂಂತು ಪೋಯಿತ್ತ್ .

ಆ ಮಾಲೆ ಆನೆಮಹಲ್ ಚೊಲ್ಲುರೆ ರಾಯತ್ತೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಹುಸೈನಾಕ ಚೊಲ್ಲುರೆ ಆಲ್ಗ್ ಕಿಟ್ಟಿತ್ತ್ . ಮಾಲೆ ಎಡ್ತೋ ಅಯಾಲ್ ಆದ್ರೆ ವಾರೀಸುದಾರರೆ ತೇಡಿತ್ತ್ ಆದ್ರೆ ಹಕ್ಕ್ ದಾರ ಆಯೋ ರಮೇಶ್ ಚೊಲ್ಲುರೆ ಆಲ್ಗ್ ವಾಪಾಸ್  ಕೊಡುತುತ್ತು. ತೆರುಳು ಕಿಟ್ಟಿಯೋ ಸುಮಾರು ಒರು ಲಾಕ್ ಉರುಪೆ ಮೌಲ್ಯ ತ್ತೋ ಬಂಗಾರ್ ವಾಪಾಸ್  ಆಕಿಯೋ ಹುಸೈನಾಕರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆರೋ  ರಾಯತ್ತೋ ಆಲ್ಮಾ ರ್ ತಾರೀಫ್ ಆಕಿಯಾರ್ .

Read more from ಬ್ಯಾರಿ
1 ಟಿಪ್ಪಣಿ Post a comment
  1. ಬಸವಯ್ಯ
    ಫೆಬ್ರ 12 2012

    ಅಶ್ರಫ್, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಬರಹ ಅನುವಾದಿಸಿ. ಹುಸೇನ ಕಾಕರಂತಹ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿ.

    ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments