ವಿಷಯದ ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಾಟಿರಿ

ಮೇ 30, 2012

ದೇವಾಡಿಗ ಯುನೈಟೆಡ್ ಚಾರಿಟಿ ಶೋ…

‍ನಿಲುಮೆ ಮೂಲಕ

– ಲೋಕು ಕುಡ್ಲ

 ಪೊರ್ಲು ಬೈಯ್ಯದ ಮುಗಲ್ ಕತ್ತಲೆಡ್ ಕುಡ್ಲದ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ವೇದಿಕೆಡ್ ಉಂದೇ ಶನಿವಾರದಾನಿ 26-5-2012 ನೇ ತಾರೀಖ್ ಗ್ ನಡತ್ತಿನ ದೇವಾಡಿಗ ಚಾರಿಟಿ ಶೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲು ವರ್ಣನೆಗ್ ಮೀರ್ದಿನ. ಯುವ ಸೈನ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಗ್ ಜತ್ತ್೦ಡ್ ಪಂದಾಂಡ ಆ ಬೇಲೆ ಪೊರ್ಲುಡು ನೆರವೇರುನೆಟ್ಟ್ ವಾ ಸಂಶಯಲಾ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನೆನ್ ದೇವಾಡಿಗ ಯುನೈಟೆಡ್ ಯುವ ಸಂಘಟನೆ ತೋಜಾದ್ ಕೊರ್ತೆರ್, ಜತ್ತಿ ಬೆಗರ್ ಪನಿನ್ ಲೆಕ್ಕ ದೀವಂದೆ ದೇವಾಡಿಗ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸಂಘಟನೆ ಮಂತಿ ಬೇಲೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯ, ದಾನೊಡ್ದು ಮಲ್ಲ ದಾನ ವಿಧ್ಯಾದಾನ ಆ ಮಲ್ಲ ದಾನೊನು ಮಂತಿ ಪುಣ್ಯ ಮಾತ ದೇವಾಡಿಗ ಯುವ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಸಂದುಂಡು,

ವಿದ್ಯೆದ ಬಡವುಡು ಪೊರೆಲೊಂದಿತ್ತಿ ಪಾಪದ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಕೈ ಪತ್ತ್ ದ್ ಲಕ್ಕಾಯೆರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರ್, ಆ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಲೆ ವಿದ್ಯೆದ ಬಡವುನು, ಆ ಬಡವುಗು ಆರ್ಥಿಕತೆದ ಅಂಗಲಪ್ಪುನು ಅಕ್ಲೆ ಬಾಯಾರ ಪಂಡಿನ ಪಾತೆರೊನು ಕೇನ್ನಗ ಎಂಚಿನಾಯಗ್ಲಾ ಒರ ಬಂಜಿ ನುಂಗುದು ಪೋವು, ಅಂದ್ ಆ ಜೋಕ್ಲೆ ವಿದ್ಯೆ ಅಂಗಲಪುದ ಪಾತೆರೊನು ಪ್ರತೀ ಜೋಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಡೆಗ್ ಪೊದು ಅಕ್ಲೆ ಬಂಗ ಬದ್ಕ್ ದ ವಿಚಾರೊಲೆನ್ ತೆರಿಯೊ೦ದು ವೀಡಿಯೋ ಸಮೇತ ಯುನೈಟೆಡ್ ಬಂಧುಲು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಡ್ ನಡತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೊಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ತೊಜಪಾಯೆರ್ ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲ ದೇವಾಡಿಗೆರ್ ದೇವಾಡಿಗ ವಿಧ್ಯಾದಾನದ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಗ್ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿಯೆರ್.
ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮೆರೆ ತಂಡದ “ಬದುಕುನ ಸಾದಿ” ತುಳು ಹಾಸ್ಯಮಯ ನಾಟಕೊನು ಪ್ರದರ್ಶನೊ ಮಂತ್ ದ್ ಆ ಪ್ರದರ್ಶೊನೊಡು ಬತ್ತಿನ ದುಡ್ಡುನು ಪಾಪದ ವಿಧ್ಯಾವಂತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪಟ್ಟುನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ನಡತಿನಿ ಕುಡ್ಲದ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಡ್, ಅಂಚೆನೆ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಒಂಜಿ ಘಂಟೆ ದುಂಬು ನಡತಿನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮರಪ್ಪೆರಾವಂದಿನ, ವೊವ್ವೇ ರೀತಿದ ಸ್ವಾರ್ಥ ದಾಂತೆ ಸಹಾಯ ಪಡೆವು ಜೋಕ್ಲೆನ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ನು ನೆರೆದಿನಕ್ಲೆಗ್ ತೂಪಾದ್ ಬತ್ತಿ ಒಟ್ಟು ಸಹಾಯಧನೊನು ಸಭಾಕಾರ್ಯಕಮೊಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪಟ್ಟಿಯೆರ್,
ಬೂತೊಗು ಬಲಸ್ ನಗ ಮಾತಲಾ ಆತ್೦ಡ್ ನನ ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚೆ ಕಟ್ಟ್೦ಡ ಮುಗಿಂಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಮೊಡನಂಬಿಕೆದ ವಿಚಾರೊನು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಸಂಜೀವ್ ಮೇರ್ ಪಾತೆರೊಗು ಒಯಿತ್ತ್ ದ್ ಆ ಮೊಢ ನಂಬಿಕೆಗ್ ಮೊಲ ಕಾರಣ ವಿಧ್ಯೆದ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಆ ವಿಧ್ಯೆನ್ ದಾನ ಮನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೊಗು ಪೊರ್ಲುಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಂತಿನ ವಿಚಾರ ಗಮನಾರ್ಹ. ಅಂಚೆನೇ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸೇರಿಗಾರ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತರ್ದಿನಾಯೆ ಯಾನತ್ತ್ ಆಂಡ ವಿಧ್ಯಾದಾನೊಗು ಸದಾ ಬೆಂಬಲ ಕೊರ್ಪಿನಾಯೆ ಯಾನ್ ಆ ವಿಧ್ಯಾದಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೊಡೆ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡ್ ಪಾತೆರ ಪಾತೆರ್ರೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣ, ಯಾನ್ಲಾ ಬಂಗದ ಸಾದಿಡೇ ಕಲ್ತ್ ದ್ ದುಂಬು ಬೈದಿನಾಯೆ ಪಂಡ್ ದ್ ಅರೆ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನೊತ್ತ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಯಿನ ರಡ್ಡ್ ಪಾತೆರ ನೆರೆಯಿ ಜನಕ್ಲೆನ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಮೌನೊಗು ನೂಂಕುಂಡು, ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಸ್ ದೇವಾಡಿಗ ಮೇರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಬೊಕ್ಕ ಜವನೆರೆ ಕಾಳಜಿನ್ ಪುಗರೊಂದು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕಮೊಗು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಬಾಕಿಲ್ ಏಪಲಾ ತೆರೆದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆನೊಟ್ಟುಗು ಯಾನುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ದೇವಾಡಿಗ ಯುನೈಟೆಡ್ ಜವನೆರ್ ನನಲಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪರೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರುಂಡು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೊಗು ಬೆರಿಎಲುವಾಯಿನ ಕರುಣಾಕರ್ ದೇವಾಡಿಗ ಮೆರನ ಸದಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಗ ನನಲಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆನ್ ಮನ್ಪುಗ ಮನ್ಪಿನ ಆಶಾವಾದದ ಪಾತೆರ, ಅಂಚೆನೆ ಚಾವಡಿಡ್ ಇತ್ತಿ ರತ್ನಾಕರ್ ಎಮ್ ದೇವಾಡಿಗ, ಚಿತ್ತರಂಜನ್, ರೊಹನ್ ಆರ್ ಮೋ೦ಟೆರೋ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಸ್ ದೇವಾಡಿಗ, ಬಿ.ಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ , ವಿನಿತ್ ಆರ್ ದೇವಾಡಿಗ ಮಾತ ಗಣ್ಯೆರೆನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಾತೆರ ದೇವಾಡಿಗ ಚಾರಿಟಿ ಶೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೊನು ಗೆಲ್ಮೆಗೆತ್ತಾಂಡ್.
ದೇವಾಡಿಗ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮೆರೆನ ಪೊರ್ಲುದ, ಜನ ಮೆಚ್ಚುನ ನಿರೂಪಣೆ, ಶ್ವೇತ ಗುಡ್ಡೆಮನೆ ಮೇರ್ ಧನಸಹಾಯ ಪಡೆವು ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಚಾವಡಿಡ್ ಪರಿಚಯಿಸಾಯಿನ ಪರಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಣಿಪಾಲ್ ಮೆರೆನ ದೇವಾಡಿಗ ಬೆನ್ನಿದೊಟ್ಟುಗು ರಡ್ಡ್ ಪಾತೆರ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಚಂದ್ರ ಮೆರೆನ ಸೊಲ್ಮೆ ನುಡಿ, ಪವನೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಮೇರ್ ಪಾತೆರೊನು ಬಂಡವಾಳ ಮನ್ಪಂದೆ ತೆರೆಮರೆಟ್ಟ್ ಬೆಂದಿ ಸೌಜನ್ಯತೆ, ಪ್ರದೀಪ್ ಎಸ್ ದೇವಾಡಿಗೆರ್ ಬೇನೆ ತೆರಿಪಾವಂದೆ ಬೇಲೆ ಬಲಸಿ ಎಡ್ಡೆಪು, ಅಮಿತ್ ದೇವಾಡಿಗ ಮೆರೆನ ಕಲಾಕೌಶಲ್ಯೊಡು ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್, ಜಗದೀಶ್ ಕವತ್ತರ್ ಮೆರೆನ ಭಯ ದಾಂತಿ ಬೆನ್ಪು, ರಕ್ಷಿತ್ ದೇವಾಡಿಗ ಪಡಿಲ್ ಮೇರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಡ್ಡೆಪುಗು ಸದಾ ದೇವೆರೆನ್ ಎದ್ಕೊನಿನ ಎಡ್ಡೆತನ, ಅಂಚೆನೆ ತ್ರಪ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೇರಿಗಾರ್, ಕೀರ್ತಿರಾಜ್ ದೇವಾಡಿಗ, ಹರಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಬಾಲು ಉಡುಪಿ,ಧನ್ ರಾಜ್ ದೇವಾಡಿಗ, ಮನಸ್ವಿತ ದೇವಾಡಿಗ, ಅಂಚೆನೆ ಊರು ಪರವೂರುದ ದೇವಾಡಿಗ ಯುನೈಟೆಡ್ ಬಂಧುಲೆನ ಹಾರೈಕೆದೊಟ್ಟುಗು ಗೆಲ್ಮೆದ ಅಂಗಲ್ಪುಡು ನಡತಿ ದೇವಾಡಿಗ ಚಾರಿಟಿ ಶೋ ಯುವ ದೇವಾಡಿಗ ಕಾರ್ನಿಕ ಆದ್ ಒರಿಯರೆ ಕಾರಣವಾಂಡ್.
ತೆರೆಟ್ಟ್ ಬೆಂದಿ ಮರೆಟ್ಟ್ ಹರಸಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಸೊಲ್ಮೆ ಎದ್ಕೊಂದು,
ನಿಕ್ಲೆ

ಲೋಕು ಕುಡ್ಲ

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments