ವಿಷಯದ ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಾಟಿರಿ

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19, 2012

1

ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಡ್ಮನೇ ಪರಿಚ್ಚೇದೊಡಿಜ್ಜಿ…!

‍ನಿಲುಮೆ ಮೂಲಕ

-ಲೋಕು ಕುಡ್ಲ 

ಭಾಷೆದ ಪೊರ್ಲುನು ಪುಗರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿತ್ತಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ದಾಯೆ ಇನಿ ಅವನತಿದಂಚಿ? ಅಂದ್ ತುಳುವೆರೆ ಕಾಲೊದ ಕೋಲೊನು ತೂನಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅವನತಿದಂಚಿ ಪಜ್ಜೆ ದೀವೊಂದು ಉಂಡು! ನಮ ತುಳುವೆರ್ ನನಲಾ ಲಕ್ಕ್ ದ್ ಉಂತುಜಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳುನು ಒರಿಪ್ಪಾವರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ, ಏತೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೊಲು ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಡ್ ಡ್ ಅತ್ತ್೦ಡ ಪರವೂರುಡು ನಡತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ,ಕೆಲವೊಂಜಿ ಚಾವಡಿಲೆಡ್ ಪಾತೆರೊಗು ಪದ ದಾಂತಿನಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಾರ್ಯಕಮೊಲು ಸಂಘಟನೆದ ಮುಖಾಂತರವಾದ್ ನಡತೊಂದು ಉಂಡು, ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೊಲೆಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ ರಾಜಕಾರಣಿಲು,ಸಾಹಿತಿಲು,ಸಾಧಕೆರೆನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆನ್ ಸಂದಾವೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ್, ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಡ್ ಲಾ ರಾಜಕಾರಣಿನಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಘಟನೆದ ಮಾತೆರ್ಲಾ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒರಿಪ್ಪುಗು ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂದ್ ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆರ್.
ತುಳುವೆರೆ ಬೇತೆ ಮಾತಾ ವಿಚಾರೊಲೆನ್ ಬುಡ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ “ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಡ್ಮನೇ ಪರಿಚ್ಚೇದೊಗು ಸೇರೊಡುನ್ಪಿನ ಈ ವಿಚಾರ” ಸರಿ ಸುಮಾರ್ ಪದಿನೈನ್ ವರ್ಷೊಡಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ ರಾಜಕಾರಣಿಲೆಗ್ ಪಂದ್ ಪಂದ್ ಬಾಯಿ ಬಚ್ಚಿದುಪ್ಪು, ಬರೆದ್ ಬರೆದ್ ಕೈ ಬಚ್ಚಿದುಪ್ಪು, ನಟ್ಟ್ ನಟ್ಟ್ ದ್ ಬೆರಿ ಬಚ್ಚಿದುಪ್ಪು, ಒವ್ವೇ ರಾಜಕಾರಣಿಲು ಕೊರಿ ಪಾತೆರ ನಡಪಾದ್ ಕೊರ್ಜೆರ್, ಆತೆ ದಾಯೆಗ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಡ್ ದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಬಂಜಿಡ್ ಬುಲೆದ್ ತೊಡೆಟ್ಟ್ ಜತ್ತಿ ತುಳುವೆರ್ ರಾಜಕಾರಣೊಡು ಇಜ್ಜೆರಾ? ಇತ್ತಿಜೆರಾ? ಉಪ್ಪುನಕುಲು ಇತ್ತಿನಕುಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ ಗಾದ್, ತುಳು ಭಾಷೆಗಾದ್ ಏತ್ ಬೆಂದೆರ್ ದಾದ ಮಂತೆರ್? ದಾದಾಂಡಲಾ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆ ಬೋಡು ತುಳುವೆರೆ, ತುಳುನಾಡ್ ದ ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ,ತುಳುವೆರೆನೆ ಮನಸ್ ತೆರಿಲೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ ಆಚರಣೆದ ಕಲೊಕ್ಕು ಜಪ್ಪುಲೆ.
ಆ ವಿಷಯೊಲಾ ಬರೀಕ್ ದೀಕ ನಮ ದಾಯೆ ರಾಜಕಾರಣಿಲೆನ ಪಿರಾವುಡು ಪೋಪಿನಿ? ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ, ಮಣ್ಣ್ ನಮ್ಮ, ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ ನಮ್ಮ, ಉಂದು ಪೂರಾ ನಮ್ಮಂದಾನಗ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ತೋಜಂದಿನಾತ್ ದೂರ ಎತ್ತ್ ನಗ ಅವ್ವೆನ್ ಮುಟ್ಟ ಮಂತೊಂದು ಉದ್ದರಿಸುನ ಕಜ್ಜ ನಮ್ಮವು ಅತ್ತ? ನಮ್ಮ ಬಂಗೊಗು ಬೊಕ್ಕೊರಿಯಡ ನೆರವು ನಟ್ಟುವ, ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಬಂಗೊಗು ಬೊಕ್ಕೊರಿಯಡ ಸಾಲ ಕೇನುವ, ನಮ್ಮ ಕೈಕಾರ್ ಆರೋಗ್ಯೊಗು ದೈವೊನು ಸುಗಿಪುವ, ಉಂದು ಮಾತೆಕ್ಕ್ ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾದ್ ಬೆನ್ಪಿನ ನಮ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ ಗಾದ್ ದಾಯೆ ಬೆನ್ಪುಜ? ತುಳು ನಾಡ್ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಾ? ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತ? ದೇಶ ಜನಸಂಖ್ಯೆಡ್ ರಡ್ಡನೇ ಸ್ಥಾನೊಡು ಇಪ್ಪು ಆ ರಡ್ಡನೇ ಸ್ಥಾನೊಗು ನಮ ತುಳುವೆರ್ ಏತ್ ಜನ ಉಲ್ಲ ಪಂದ್ ಒರ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲೆ, ತುಳುವೆರ್ ನಮ ದೇಶೊದ ವಾ ವಾ ಮೊಲೆಡ್ ಉಲ್ಲಂದ್ ತೆರಿಲೆ, ದೇಶೊದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆದ ಪುಗಾರ್ಮೆ ಗೌರವ ಕೀರ್ತಿಲು ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆನ ಮಟ್ಟೆಲ್ ಡ್ ಉಂಡು. ಭಾಷೆದ ಒರಿಪ್ಪುಗು ಭಾಷೆನೇ ಉತ್ತರ. ನಮ ತುಳುವೆರ್ ಬಹು ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಅತ್ತ್೦ದೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಲಾ ಪಾತೆರುನಕುಲು, ಆಂಡ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಪಾತೆರುನೆಕ್ಲೆಗ್ ಏತ್ ಜನಕ್ಕ್ ನಮ್ಮಲಾ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಪಂದ್ ತೆರಿದ್೦ಡ್ ? ನಮ ಏತ್ ಜನಕ್ಕ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿನ್ ತೆರಿಪಾದ?
ನಮ ತುಳುವೆರೆಗ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಬೇನೆ ಇತ್ತ್೦ಡ್  ಆಂಡ ಒವ್ವಾ ಒಂಜಿ ಕೋಂಟುಡು ತುಳು ಲಿಪಿ ತಾಮರೆ ಒಂತೆ ಮಟ್ಟ್ ಡ್ ತೆಗ್ ಲೊಂದುಂಡು.ಇನಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೆರೆನ ತೆರೆಮರೆತ್ತ ಬೆನ್ಪುರ್ದಾತ್ರ ಶಾಲೆದ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತ್ ದ್೦ಡ್. ಆಂಡ ಏತ್ ಜೋಕುಲು ತುಳು ಓದೊಂದುಲ್ಲೆರ್? ಏತ್ ಜನ ತುಳು ಲಿಪಿ ತೆರಿದೆರ್? ನಮ ಏಪ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟ್ ತುಳು ಭಾಷೆನ್ ಬರೆವರೆ? ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲಾ ತುಳುನಾಡ್, ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಬೆನ್ಪುಡು ಬೆಗರೊಂದುಲ್ಲೆರ್, ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲ್ ಗಾದ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಲು ಭಾಷೆದ ಒರ್ಪುಗು ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ್, ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಗ್ ಒರಿ ಅಟಿಲ್ ಮಂತ್೦ಡ ಜಿಂಜಿ ಸಂಸಾರ ಉನೊಲಿ, ಇಡೀ ತುಳು ನಾಡ್ ದ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲ್ ಗ್ ಬಿರೆಲ್ ಲೆಕ್ಕದ ಜನ ಬೇಲೆ ಮಂತ್೦ಡ ಉದ್ದರುವಾ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಡ್ ! ಓರಿಯುವಾ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ !
ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಕುಲ್ದು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ ಆಚರಣೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಡ್ ಡ್ ಉಂಡು, ಆಂಡ ತುಳು ನಾಡ್ ಡ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಪ್ರಪಂಚೊಗು ತೆರಿದಿಜಿ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಪ್ರಪಂಚದ ಕೋಂಟು ಕೋಂಟುಡುಪ್ಪು ತುಳುವೆರ್ ತುಳು ನಾಡ್ ನ್, ತುಳು ಮಣ್ಣ್ ನ್, ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ್, ಕಣ್ಣ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ ಮೋಕೆ ಮಂತೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ್. ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮೊಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ ಉಲ್ಲೆರ್, ರಾಜಕೀಯೊಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ ಉಲ್ಲೆರ್, ಮಾಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮೊಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ ಉಲ್ಲೆರ್, ಚಿತ್ರರಂಗೊಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ ಉಲ್ಲೆರ್,ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ , ಸದಾನಂದ ಗೌಡೆರ್, ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲೆರ್ , ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ,ಐಷ್ವರ್ಯ ರೈ, ಶಿಲ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಕುಲು ಮಾತಾ ಏರ್? ತುಳು ನಾಡ್ ದ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಜೋಕುಲು ಅತ್ತ? ನಿಕುಲು ಈತೇ ಜನ ಯಾವು ಒರ ಜಪ್ಪುಲೆ ತುಳುನಾಡ ತುಳು ಚಾವಡಿಗ್, ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಉಪವಾಸ ಕುಲ್ಲುದು ಧರಣಿ ಮನ್ಪುಲೆ, ಇಡೀ ದೇಶನೇ ನಿಕ್ಲೆನಂಚಿ ಪಾರೊಂದು ಬರು, ದಾಯೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಟ್ಟೆಲ್ ಡ್ ಇಜ್ಜ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಋಣಭಾರ? ನಿಕ್ಲೆನ್ ತುಳು ಭೂಮ್ಯಪ್ಪೆ ತಟ್ಟ್ ದಿಜಲಾ? ಒರ ಪನ್ಲೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಎಡ್ಮನೇ ಪರಿಚ್ಚೇದೊಗು ಸೇರೊಡು ಪಂದ್,ಒರ ಬರೆಲೆ ಯಾನ್ ತುಳುವೆ, ತುಳುವೆದಿ ಪಂದ್ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟ್,
ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಡ್ಮನೇ ಪರಿಚ್ಚೇದೊಗು ಸೇರ್೦ಡ್ ಪಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗ್ ತಿಕ್ಕಿ ಮಾತಾ ರೀತಿದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತುಳು ಭಾಷೆಗ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು, ಅಂಚೆನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡಮೆಡ್ ತುಳು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುಂಡು, ತುಳು ಪುಸ್ತಕೊಲು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡಿನ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಲೆಗ್ ಭಾಷಾಂತರ ಆವರೆ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು, ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆಟ್ಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸದಸ್ಯೆರ್ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆಲೆನ್ ಕೇನೊಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ನಕುಲುಲಾ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆನ್ ಕೇನುನಡೆಮುಟ್ಟದ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆನ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಡೆವುಂಡು. ಅಂಚೆನೇ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟೊಡು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುಂಡು. ಅವ್ವಾತೇ ಅತ್ತಂದೆ ಎಡ್ಮನೇ ಪರಿಚ್ಚೇದೊಗು ಸೇರಿ ಭಾಷೆಲೆಗ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಡಪುಡುನ ಪಣವುಡು ತುಳು ಭಾಷೆಲಾ ಪಾಲ್ ಪಡೆವುಂಡು.
ಊರುಡಿತ್ತಿ ನಾಲ್ ಜನ, ನಾಲ್ ಸಂಘಟನೆಲು ತುಳು ಭಾಷೆಗ್ ಬೆಂದ್೦ಡ ಭಾಷೆ ಉದ್ದರಂದ್ ದೇಶೊಡಿತ್ತಿ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ತುಳುವೆಲಾ ತುಳು ಭಾಷೆಗ್ ಒಂಜಿ ದಿನೊತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಬೆನೊಡು, ಗೊಬ್ಬುಗು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಿನ ನಮ, ನಾಟಕೊಗು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಿನ ನಮ, ಆಟೊಗು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಿನ ನಮ, ಪದೊಕ್ಕು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಿನ ನಮ, ಮಾನಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹೊಗು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಿನ ನಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಗೆಲ್ಮೆಗ್ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೊಡು ತುಳುವೆರೆ. ತುಳು ಭಾಷೆಗಾದ್ ಒರ ಲಕ್ಕ್ ದ್ ಉಂತುಲೆ.
* * * * * *
ಚಿತ್ರಕೃಪೆ : ಅಂತರ್ಜಾಲ
Read more from ತುಳು
1 ಟಿಪ್ಪಣಿ Post a comment
  1. ಜುಲೈ 3 2015

    ನಮ ಒಂಜಾನಗಾ ಆ ಕಡಲ್ ಪೇರಾವಾ?

    ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments