ವಿಷಯದ ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಾಟಿರಿ

ನವೆಂಬರ್ 10, 2012

2

ತುಳುತ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗು ತುಳುವೇರೆ ಕಾರಣ

‍ನಿಲುಮೆ ಮೂಲಕ

– ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಡ್ಲ

ಬೇತೆ ಭಾಷೆ, ಭಾಷಿಗೆರೆನ್ ತೂದು ತುಳುವೆರ್ ಕಲ್ಪುಲೇ….!!!!!!!!!

ದುಂಬು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ ಗೋಕರ್ಣರ್ದ್, ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತ್೦ಡ್..! ಆಂಡ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಲೆದ ಪ್ರಭಾವರ್ದ್ ತುಳು ಭಾಷೆದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದು ಬತ್ತ್೦ಡ್..! ಇತ್ತೆಲ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಡು.. ತುಳು ಭಾಷೆಗ್ ಸಾವ್ ಇಜ್ಜಿ. ಅವ್ ನಾಶ ಆಪುಜಿ ಪಂದ್ ನಮ ಪನ್ಪ. ಆಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ನಿಲೆ ಬೋಡು ಪನ್ಪುನೆನ್ ಏರ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನುಜೆರ್. ಬಲಿಷ್ಠ ಭಾಷೆಲೆದ ಹಾವಳಿ ಸರಾಗ್ ತುಳುನಾಡ್’ಡ್ ಆವೊಂದು ಇತ್ತ್೦ಡಲ ಅವೆನ
್ ಕುರುಡು ಪ್ರೀತಿಡ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ತುಳುವರೆನ್ ತೂನಗ ಬುಲಿಪೊಡಾ, ತೆಲಿಪೊಡಾ ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ…! ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಕೊಂಕಣಿ, ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಲು ತುಳುನಾಡ್’ಡ್ ಭದ್ರ ಆದ್ ಕುಲ್ಲೆರೆ, ಅಡಿಪಾಯ ಪಾಡ್ಯೆರೆ, ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿಲಕನೆ ತುಳುನಾಡ್’ಡ್ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಭವಿಷ್ಯ ರಡ್ಡ್ ದೋಣಿಗ್ ಕಾರ್ ದೀತಿಲಕ ಆತ್೦ಡ್…!

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ದುಂಬುರ್ದಿ೦ಚ ಇತ್ತ್ ದ್, ಕೊಂಕಣೆರ್ ನಮ್ಮಕುಲೇ ಆದ್ ಪೋತೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮೂಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಅತ್ತ್೦ಡಲ ತುಳುನಾಡ್’ದ ನನೊಂಜಿ ಭಾಷೆ೦ದ್ ಪನೊಲಿ. ಆಂಡಲ ಅಕ್ಲೆನ ಭಾಷಾ ಮೋಹ, ಪ್ರೀತಿ, ಬೇಲೆನ್ ತುಳುವೆರ್ ತೂದು ದಾಯೆ ಕಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜೆರ್ ಪನ್ಪುನನೆ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ..! ನೆನಪು ದೀಲೆ ತುಳುನಾಡ್’ಡ್ ತುಳು ಭಾಷೆರ್ದ್ ದುಂಬು ಶಾಲೆಡ್ ಐಚಿಕ ಭಾಷೆ ಆದ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಯಿನ ಭಾಷೆ ಕೊಂಕಣಿ..! ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಗ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತ್೦ಡಲ, ಅಲ್ಪರ್ದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆದ ಬೇಲೆ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುನಿ ತುಳುನಾಡ್’ಡ್…! ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಉಪ್ಪುನಿಲ ತುಳುನಾಡ್’ಡ್ …!

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಲ ತುಳುನಾಡ್’ಡ್, ತುಳು ಭಾಷೆಡ್, ತುಳುವೆರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಬೆರಕೆ ಆದ್ ಪೋದು ಆತ್೦ಡ್..! ಅಂಚಾದ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆನ್ ತುಳು ಭಾಷೆರ್ದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನ ತುಳುವೆರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್. ತುಳುನಾಡ್ ಬುರ್ದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒರಿದಿನ ಜಾಗೆಲೆಡ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೊಸ್ಕರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಾಡು-ನುಡಿಗೊಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪುನೆನ್, ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುನೆನ್, ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪುನೆನ್ ನಮ ತೂವೊಂದುಪ್ಪುವ. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪುವ. ಅಕ್ಲೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ವ..! ಆಂಡ ಒರಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಐರ್ದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟಡ್ ಉಂಡು.. ಐಕೋಸ್ಕರಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಹೋರಾಟ ನಡಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೇನ್ ತುಳುವೆರ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನುಜೆರ್…!

ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆದ ಪ್ರಭಾವ ಇತ್ತೆ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಗ್ ಸೇರಿನ ತುಳುನಾಡು ಭಾಗಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದು ಬೈದ್೦ಡ್..! ಈ ಜಾಗೆಡ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಪ್ಪುನೆರ್ದಾವರ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ತುಳುವೆರ್ ಬೇತೆ ಪ್ರದೇಶಗ್ ವಲಸೆ ಪೋವೊಂದುಪ್ಪುನೆರ್ದಾವರ ತುಳುವೆರ್ನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ತುಳುನಾಡ ಮುಸ್ಲಿಮೆರ್ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆರ್ದ್ ರೂಪು ಪಡೆಯೋನಿನ ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ ಪಾತೆರುನೆರ್ದಾವರ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗ್ ಔಲು ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ನಿಲೆ ತಿಕ್’ದ್೦ದ್…! ಕುಡ್ಲ, ಉಡುಪಿದ ಮುಸ್ಲಿಮೆರ್’ಲಕ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ್ ಅಕುಲು ತುಳು ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ತುಳುವೆರ್ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತೆರ್ ಆತೆರ್. ಅಲ್ಪ ತುಳುವೆರ್ ಆ ಪ್ರದೇಶನ್ ಕರ್ನಾಟಕಗ್ ಸೇರ್ಪಾವುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆನ್ ದುಂಬು ಡೀಡ್ ತುಳುನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿಡ್ ತುಳುಲ ಇಜ್ಜಿ.. ಇಂಚಿಡ್ ಕನ್ನಡಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಸ್ಥಿತಿ ಔಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಆತ್೦ಡ್…!

ಒಟ್ಟಾರೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಪಾಯದ ಸ್ಥಿತಿಗ್ ಮುಟ್ಟುದುಂಡು..! ಅವೆನ್ ತಪ್ಪದ್, ಸರಿ ಸಾದಿಗ್ ಕನಪಾವುನ ಬೇಲೆ ತುಳುವೆರೆನವು…! ತುಳುವೆರ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ್ ತುಳುನಾಡ್ ‘ಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ತಯಾರ್ ಆಲೆ….! ನನ ದುಂಬಗ್ ತುಳು ಭಾಷೆ, ತುಳುನಾಡ್’ಗೋಸ್ಕರ ನಡಪುನ ಕಾರ್ಯೋಲೆಗ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲೆ.. ಕೈ ಸೇರ್ಪಾಲೆ..

ಕಡೆಕೊಂಜಿ ಪಾತೆರ… ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಿಜಿನ್ಡಲ ಮಲ್ಲತ್ತ್.. ಅಪಸ್ವರ ದೆಪ್ಪೋರ್ಚಿ..!!!!! ಜೈ ತುಳುನಾಡ್..

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ : ಎನಿಡೈರಿ.ಕಾಂ

2 ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು Post a comment
 1. ನವೆಂ 10 2012

  solmelu….:)

  ಉತ್ತರ
 2. hsraj
  ನವೆಂ 15 2012

  ನನಗೆ ತುಳು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ತಿಳಿಯಿತು. ತುಳುವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಿರುವುದು. ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲ ದ್ರಾವಿಡ ನುಡಿಗಳ ಕಥೆಯೂ ಇದೆ. ಇಂದು ದ್ರಾವಿಡ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಡುವವರಿಗೆ ದ್ರಾವಿಡತನದ ಅರಿವು ಮೂಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ನೋಡಿ. ವಿಳಾಸ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲಿನಲ್ಲಿದೆ.

  ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments