ವಿಷಯದ ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಾಟಿರಿ

Posts from the ‘ಬ್ಯಾರಿ’ Category

4
ಆಗಸ್ಟ್

ಹಾಜಾರೊ ನೆನಪುಲು….

ಇಬ್ರಾಹೀ೦ ಹಾಜಿ ನ೦ಙಳೆ ಬುಟ್ಟುತ್ತ್ 5 ವರ್ಷ.

ಇಡೀ, ಉಳ್ಳಾಲತ್ತ್ ಲ್ ,ಆರ್ ಎತ್ರೆ ಡಬಲ್ , ತ್ರಿಬಲ್, ಹಜ್ ಆಕಿಯೆ೦ಗುಮ್ ಹಾಜರ್ ಚೊನ್ನೆ೦ಗ್ ಆಲ್ಮಾರೊ ತಲೆಗ್ ಬ೦ಡೆದ್ ಅ೦ಡತ್ತೊ ಉಳ್ಳಾಲ ದರ್ಗಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯು.ಕೆ ಇಭ್ರಾಹೀಮ್ ಹಾಜಾರ್ .

ಸುದೀರ್ಘ 40 ವರ್ಷ ಇಡೀ ಉಳ್ಳಾಲತ್ತೊ ಆಡಳಿತ ನಡಪಾಟಿತ್ತ್, ಆಲ್ಮಾರೆ ಮನಸ್ಸ್ ರೊ ಗೆ೦ದ್ದಿಯೋ ಮಹಾನ್ ನೇದಾವು, ಉಳ್ಳಾಲ ದರ್ಗಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯಿತ್ತ್, ಆದ್ಯಮಾಯಿತ್ತ್, ಉಳ್ಳಾಲತ್ತ್ ಲ್ ‘ಸಯ್ಯಿದ್ ಮದನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ’ ಓಪನ್ ಆಯಿತ್ತ್, ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಲ್ಮಾರ್
ಗ್ ಸೀಕ್ ಗ್ ಚಮ್ಮೆ ಕೊರೋಡಿ ಲ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಆಕಿತ್ತ್, ತೀರಾ ಪಾವ೦ತಕ್ ಧರ್ಮತ್ತ್ ಗ್ ಮರ೦ದ್ ರೊ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಕಿತ್ತ್, ಪಿನ್ನೆ ಪಡಿಕ್ಕೊಗ್ ಇಡೀ ಉಳ್ಳಾಲತ್ತ್ ಲೇ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಾಯಿತ್ತ್ ಅಳೇಕಲತ್ತ್ ಲ್ ಮದನಿ ಶಾಲೆ ಓಪನ್ ಆಯಿತ್ತ್, ಪಿನ್ನೆ ಒ೦ಬತ್ತುಕೆರೆ ಲ್ ಐ.ಟಿ.ಐ, ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್, ಇ೦ಙಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ರ೦ಗತ್ತ್ ಲ್ ಒರು ಕ್ರಾ೦ತಿಯೇ ಆಕಿತ್ತ್,

ಉಳ್ಳಲತ್ತ್ ಲ್ ಉಳ್ಳೆದಾಯೊ ಎಲ್ಲಾ , ಹಿ೦ದು, ಮುಸ್ಲಿ೦ಮ್, ಕ್ರಿಶ್ಚೆನ್ ಸಮುದಾಯತ್ತ್ ಗು೦ ಹಾಜರ್ ರೆ ಮೇಲೆ ನಲ್ಲೆ ಪಿರ್ಸಪ್ಪಾಡ್, ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ, ದಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯತ್ತ್ ಲುಮ್, ರಾಜಕೀಯ ನೇತಾರಮಾರ್, ಉಳ್ಳಾಲ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆ ಗ್ ಪುದಿಯದಾಯಿತ್ತ್ ಬ೦ಡೊ ಆಪೀಸರ್ಸ್ ಮಾರ್ ಎಲ್ಲಾ ದರ್ಗತ್ತ್ ಗ್ ಬ೦ತ್ ಹಾಜಾರ್ ರೆ ಆಶಿರ್ವಾದ ಎಡ್ತ್ ಪೋ೦ಯೋ೦ಟಿನ್ನಾ.

ಹಾಜರ್ ರೆ ಬಾಯಿಲ್ ಬ೦ಡೊದಾಯ ಪಲ್ಕ “ಮುತ್ತು” ಆಯಿತಿ೦ತ್, ಏದೊರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲು೦ ಅದ್ ಗ್ ತಕ್ಕದಾಯೊ ಉತ್ತರ, ಸೌಹರ್ದತೆ , ಎ೦ಙನ್ತೊ ಕೇಸ್ ಹಾಜರ್ ಮುಟ್ಟ ಬನ್ನೆ೦ಗು೦ ಅದ್ಗ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಪರಮಾಯಿತ್ತ್ ಉತ್ತರ ಕಾಟ್ರ್, ವಿಶೇಶಮಾಯಿಟ್ಟ್ ಪಡ್ಚಿಲ್ಲೆ೦ಗು೦, ಹಾಜರ್ ರೆ ಜಡ್ಜ್ ಮೆ೦ಟ್ ಏದೊರು ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಗುಮ್ ಬರಲೆ, ಚಮ್ಮೆ ಸೂಕ್ಶ್ಮ ಆಯಿತಿ೦ತ್.

2007 ರಮಳಾನ್ 17 ಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರೆ ಬಿಲಿ ಗ್ ನ೦ಙಲೆಲ್ಲಾ ಬುಟ್ಟು ಹಾಜರ್ ಪೋಯಿತ್ತ್,

ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಾಜರ್ ರೆ ಕಬರ್ ಸ್ವರ್ಗತ್ತ್ ಗ್ ಎತ್ತ್ ಪಾಟಟ್ಟ್-ಆಮೀನ್

-ಶಿಹಾ ಉಳ್ಳಾಲ್

2
ಮೇ

ಅಮೀರ್ ಜೀ, ನಿ೦ಙಲೊಟ್ಟುಗು ನ೦ಙಯು೦ ಉಳ್ಳ, ಒಟ್ಟುಗು ಚೊಲ್ಲುವ “ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೇ”

– ಶಿಹಾ ಉಳ್ಳಾಲ್, ಮಂಗಳೂರು

ತಿ೦ಙಳ್ ಇಪ್ಪರ ಬಾರಿ ಚರ್ಜೆ ಲ್ ಉಲ್ಲೆದಾಯೊ ಬಿಶಯ ಆಯಿತಿಕ್ಕ್ ರ್ ಕನ್ನಡ ಡಬ್ಬಿ೦ಗ್ ಬೇನು ಬೇ೦ಡ ಚೆ೦ತ್, ಕನ್ನಡೇತರ ಏದ್ ಪಿಲ೦ ರೆಯುಮ್ ಕನ್ನಡ ಡಬ್ಬಿ೦ಗ್ ಆಕಗು, ಚೆನ್ನೆ೦ಗ್ ಕನ್ನಡೇತರ ಪಿಲ೦ ಗ್ ಕನ್ನಡ ಪಲಕ ಸೇರ್ಪಟಿತ್ತ್ ಪಿಲ೦ ಆಕಗು, ಇ೦ಟರ್ನೆಟ್ ಲ್ ಈ ಬಿಸಯ ಚಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತ್, ಕನ್ನಡ ಪಿಲ೦ ಇ೦ಡಸ್ತ್ರಿರ೦ಙ ಡಬ್ಬಿ೦ಗ್ ಬೇ೦ಡ, ಮುನ್ನಲ್ಗ್ ನ೦ಕ್ ಸ್ವರ ಪನಿ ಇಲ್ಲಾ೦ಟಾವು೦ಟುಲ್ಲದಾಯೊ ಪೇಡಿಯು೦ ಅರಿಪಾಟಿತ್ತ್.
ಸಾಮಾನ್ಯಮಾಯಿಟ್  ನ೦ಙ ಮನಸ್ಸಿಲಾಕ್ಕಿಯ ಡಬ್ಬಿ೦ಗ್ ಆಯೆ೦ಗು೦ ಆಯಿಟಿಲ್ಲೆ೦ಗುಮ್ ಪೈಸಾ ಆಕ್ ಡೆ ಅ೦ಙ ಅಲ್ಲೆ ನ೦ಕ್ ಎ೦ದ್ ಗ್ ಈ ಬಿಸಯತ್ತ್ ಲ್ ತಕರಾರ್ ಚೆ೦ತ್. ನಾನು೦ ಅ೦ಙನೆಮೆ ಬಿಯಾರ್ಚೊ.
ಬಿಸಯ ಎನಿಯುಮ್ ಚರ್ಚೆ ಆಯೊ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ರೊ ಸತ್ಯ ಮೇವ ಜಯತೇ ಚೊಲ್ಡ್ರೊ ಒರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಡೀ ದುನಿಯಾವುಗು ಪ್ರಸಾರ ಆವು೦ಬೊ ಕನ್ನಡ ಡಬ್ಬಿ೦ಗ್ ಆಕನು ಚೊ೦ತು, ಇದ್ ರೊ ಬಿಸಯತ್ತ್ ಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ ಲೆಟರುಮ್ ಕಡ್ತಿತ್ತ್. ಚರ್ಚೆ ಚಮ್ಮೆ ಗ೦ಬೀರತ್ತ್ ಗ್ ಎತ್ತಿತ್, ಚಮ್ಮೆ ಆಲ್ಮಾರ್ ಕನ್ನಡ ಡಬ್ಬಿ೦ಗ್ ಬೇನು ಚೆನ್ನಾರ್, ಕರ್ನಾಟಕತ್ತ್ ಲೇ ಒಳ ಪ್ರದೇಶ ಪೋಯೆ೦ಗ್ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಗೊ೦ತುಲ್ಲೆದಾಯೋ ಎತ್ರಮಾ ಕುಟು೦ಬ ಉ೦ಡು, ಸತ್ಯ ಮೇವ ಜಯತೇ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು೦ ಬಿಸಯ ಪಿಡಿಯಾವನು,ಸಮಾಜತ್ತ್ ಲ್ ಬದಲಾವಣೆ ತರಣು ಚೆ೦ತ್. ನ೦ಙಲೊ ಮುನ್ನಲ್ ಕಾ೦ಡೆದಾಯೋ ಎಲ್ಲಾ, ಬಲಾಹತ್ತ್ ಗುಮ್, ಕೊಲೆ,ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಕೋಮುಗಲಬೆ ಇದ್ ಗೆಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಮಾಯಿತ್ ನ೦ಙ ನೋಕಗು ಪೋಯೆ೦ಗ್ ನ೦ಕ್ ಕಾಣಗು ಕಿಟ್ಟ್ ರೊ, ಪಿರ್ಸ ಚೊಲ್ಡ್ರೆದ್ ಮನುಷ್ಯರೈಲ್ ಇಲ್ಲಾತದ್, ಇ೦ಡ್ ನ೦ಙ ನೋಕುರ ಸ್ಕೂಲ್, ಕಾಲೇಜ್ ಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಪಡಿಕ್ಕ್ ರ , ಆಯೆ೦ಗ್ ಲಾ ಎವುಡೆಯು೦ ಉಮ್ಮರೋ ಪಿರ್ಸ ಪಡಿಪಾಟ್ ರೊ  ಚಾಪ್ಟರಾ ಅಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯರೊ  ಒತ್ತೊರುಮ ಪಡಿಪಾಟ್ರೆ ಒರು  ಪಾಠಯುಮ್ ಇಲ್ಲೆ. ಕಾಲಿ a2+b2+c2 ಪಡಿಪಾಟ್ ರೊ ಬ್ಯುಸಿಲ್ ಉಲ್ಲಾರ್ . ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು »

1
ಏಪ್ರಿಲ್

ನ೦ಙಲೊ ಜೀಯ ಭಾರತ

* ಬಶೀರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಕಿನ್ಯ

10
ಮಾರ್ಚ್

ಮುತ್ತು ಪಲಕ

ಸ್ವರ್ಗ ಉಮ್ಮರೆ ಕಾಲ್ ರಡಿಲ್ ಉ೦ಡು.


ತಾನ್ ಪರನ್ನೆ ರಾಯತ್ತೆ ಮೇಲ್ ಪಿರ್ಸ  ಆಕಾತಙ ನ೦ಡವುನಲ್ಲ.


ಆರ್ ತ೦ಡೆ ಚ೦ಙೈಗ್ ನಲ್ಲವುನು ಅವುಡನ. ಅವುನು ಪಡಚವುನುಗು೦ ನಲ್ಲೆ ಆಲಯಿಟ್ಟ್ ಇಕ್ಕ್ ರ.


ಆರಾಯೆ೦ಗು೦ ಜ೦ಡ್ ಪೆನ್ಮಕ್ಕಲೆ ಕಾತೆ೦ಗ್ ಪರಲೋಗತ್ತ್ ನ೦ಙ ಚಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟತ್ ಲ್ ಇಕ್ಕ್ ರ.


ಮರ್ಯಾದಿ ಒಲಿಕ್ಕೋಗಾಯಿಟ್ಟ್ ಪಾವತನತ್ತೆ ಪರ್ತ್ ಗ್ ಕಾಟಾ೦ಟ್ ನಾಲ್ ಎಡ್ಕ್ಡವುನೆ ಮಿಸ್ಕೀನ್

.
ಮಾಪ್ಲೆ ಮರಿಚ್ಚೆ ಪೆನ್ನಙೋಗು, ಪಾವತ೦ಕ್, ಯತೀಮ್ ಮಕ್ಕೋಗು, ಕಿದ್ಮತ್ ಎಡ್ಕ್ನುನು ಪಡಚವು೦ಡೆ ತೆರುಲು ಸೊರಪನಿ ಆಕ್ ರ೦ಕ್ ಸಮಾನ.


ಉಮ್ಮ ಅಬ್ಬೋಗು ಮರ್ಯಾದಿ ಕೊಡ್ಕೋರ. ಅ೦ಙಲೆ ಕಿದ್ಮತ್ ಎಡ್ಕೊರು.


ಹರಾಆಯೆ ಸೊರಪನಿರೆ ದೂರ ಆಕಿಟ್ಟ್ ನಲ್ಲೆ ನಲ್ಲ ಸೊರಪನಿರೆ ಆಕೋರು.


ತಡಿ ಪಿನ್ನೆ ಚಟ್ಟೆ ತುನಿ ಶುದ್ದ ಆಕ್ಯೋ೦ಟ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲೆ೦ಗ್ ಸೀಕ್ ಬ೦ಡ್.


ಕನಕ್ ರೆ ವಜಿನ , ಕನಕ್ ರೆ ಪಲಕ, ಕನಕ್ ರೆ ವರಕ್ಕ್ ತಡೀಗ್ ನಲ್ಲೆದ್.

6
ಮಾರ್ಚ್

ಅ೦ಡ್- ಇ೦ಡ್

-ಶಿಹಾ ಉಳ್ಳಾಲ್

ಅ೦ಡ್ ಉಮ್ಮ ಬುಲ್ಪುಟ್ ತ್ತ್,

ಮೋನು ಚೋರು ಉ೦ಡುಲ್ಲೆ ಚೊ೦ತು.

ಇ೦ಡ್ ಉಮ್ಮ ಬುಲ್ಪುಡ್ ರ್ ,

ಮೋನು ಚೋರು ತ೦ಡಿಲ್ಲೆ ಚೊ೦ತು.

8
ಫೆಬ್ರ

ಸಕಲೇಶಪುರ ಹುಸೈನಾಕರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ

– ಅಶ್ರಫ್ ಮಂಜ್ರಾಬಾದ್. ಸಕಲೇಶಪುರ.

ರಥೋತ್ಸವತ್ತ್ಲ್ ಬೂಂತು ಕಿಟ್ಟಿಯೇ ಬಂಗಾರ್ ರೆ ಮಾಲೆ ವಾಪಾಸ್ ಕೊಡುತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಕಾಟಿಯೋ ಸಕಲೇಶಪುರತ್ತೆ ಹುಸೈನಾಕ:

ಸಕಲೇಶಪುರ : ವರ್ಷ ಪ್ರತೀ ನಡಕ್ಕ್ ರೆ ಪೋಲೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 8 ತಾರೀಖ್ ರೆಂಡ್ ಸಕಲೇಶಪುರತ್ತೆ ಸಕಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನತ್ತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ರಥೋತ್ಸವ ಆಯೋಜನೆ  ಆಯಿಂತ್ತ್.  ಊಡ್ರೆ ವಲಳಹಳ್ಳಿ  ಚೊಲ್ಲುರೆ ರಾಯತ್ತೆ  ರಮೇಶ್ ಚೊಲ್ಲುರೆ ಆಲ್ ಅಯಾಲ್ರೆ ಉಮ್ಮರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಥೋತ್ಸವತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಪೂಜೆ ಆಕೊನುಗು ಬಂತಿಂತ್ತ್. ಲಬಾಬಿನ್ ಪಳ್ಳಿರೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆಕಿತ್ತ್ ಪೂಜೆ ಆಕೊನುಗು ಪೊಂಬೋ ಅಯಾಲ್ರೋ ಕಲ್ತ್ ಲ್ ಇನ್ನೆ ೩೬ ಗ್ರಾಮುರೆ ಬಂಗಾರ್ ರೆ ಮಾಲೆ ಕೀಲ್ ಬೂಂತು ಪೋಯಿತ್ತ್ .

ಆ ಮಾಲೆ ಆನೆಮಹಲ್ ಚೊಲ್ಲುರೆ ರಾಯತ್ತೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಹುಸೈನಾಕ ಚೊಲ್ಲುರೆ ಆಲ್ಗ್ ಕಿಟ್ಟಿತ್ತ್ . ಮಾಲೆ ಎಡ್ತೋ ಅಯಾಲ್ ಆದ್ರೆ ವಾರೀಸುದಾರರೆ ತೇಡಿತ್ತ್ ಆದ್ರೆ ಹಕ್ಕ್ ದಾರ ಆಯೋ ರಮೇಶ್ ಚೊಲ್ಲುರೆ ಆಲ್ಗ್ ವಾಪಾಸ್  ಕೊಡುತುತ್ತು. ತೆರುಳು ಕಿಟ್ಟಿಯೋ ಸುಮಾರು ಒರು ಲಾಕ್ ಉರುಪೆ ಮೌಲ್ಯ ತ್ತೋ ಬಂಗಾರ್ ವಾಪಾಸ್  ಆಕಿಯೋ ಹುಸೈನಾಕರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆರೋ  ರಾಯತ್ತೋ ಆಲ್ಮಾ ರ್ ತಾರೀಫ್ ಆಕಿಯಾರ್ .

14
ಜನ

ನಂಡೊ ಬೆಲಮಾ….

  • ಅಶ್ರಫ್, ‘ನೇರದಾರಿ’ ಬ್ಲಾಗ್

ಏ ನಂಡೊ ಬೆಲಮಾ…
ನಿಂಡೊ ಗುಳಿ ಬೂನೊ
ಆ ಜಂಡ್ ಕಣ್ಣ್ ಙ
ನಂಡೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯಿರ ಆಯಿರ
ಸಂದೇಶತ್ತೊ ಸಾರಿಯೋಂಟು ಉಂಡಲ್ಲೇ..
.
ಆಯೆಂಗಾ .. ಆ ಕಣ್ಣ್ ಙ ಳೊ ಉಲ್;ಗ ಉಲ್ಲದ್
ಕಷ್ಟಮಾ ಸುಖಮಾ ದುಃಖಮಾ ಸಂದೋಲಮಾ
ಅಲ್ಲಾ.. ಬರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಮಾ ಚೆಂತ್
ನಕ್ಕ್ ಅರ್ಥಮೇ ಆವುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೆ ಬೆಲಮಾ…
.
ಆ ನಿಂಡೊ ಗುಳಿ ಬೂನೊ
ಜಂಡ್ ಕಣ್ಣ್ ಡೊ ಉಲ್ ಗತ್ತೊ ನೊಂಬಲತ್ತೋ
ನಂಡೆಟ್ಟೆ ಒರ್ಕ ಚೆನ್ನ್ ಟ್ಟ್
ನಿಂಡೊ ಮನಸ್ಸುರೊ ಬೇಜಾರೆಲ್ಲಾ ಒರ್ ಕ
ಕೊರೊಡಿಯಾಕಾಲ್ಲೇ ಬೆಲಮಾ…
.
ಈ ದುನಿಯಾವುಲು”ಒಂಟಿ”ಯಾಯಿಟ್ಟ್
ಬೋಬ ನಿಂಡೊ ಬುಟ್ಟು ಪೋಯಿತ್ತ್
ಚೆಲ್ಡೋ ಬೇಜಾರಾ ನಿಕ್ಕ್…?
ಪೆಙಯಿ ಬನ್ನೊ ಕೊಸಿಲ್
ಮೋನು ನಿಂಡೊ ನೋಕುಲ್ಲೆ
ಚೆಲ್ಡೊ ದುಃಖಮಾ..?
.
ಅಲ್ಲೆಂಗ್ ಈ ದುನಿಯಾವುಲು
ನಡನೋಂಟುಲ್ಲೊ.. ಅವಸ್ಥೆಙಲೊ
ಕಂಡ್ ಟ್ಟ್ ಅನುಕಂಪಮಾ ನಿಕ್ಕ್.?
ಎಂದ್ ರೋಟೆ ನಕ್ಕ್ ಅರ್ಥಮೇ
ಆವುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೆ ಬೆಲಮಾ…

7
ಜನ

ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಹಾಜಬ್ಬಾಕ…

  • – ಶಿಹಾಬ್ ಉಲ್ಲಾಳ್, ಮಂಗಳೂರು

ಪೈಮೂನು ವರ್ಷತ್ತ್ ಲ್ ಇಪರ ಮೈಕಾಲ್ತೋ ಸೆ೦ಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೋ ಮುಟ್ಟ ಮುಸ೦ಬಿ ಬಿತ್ತೋ೦ಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಹಾಜಬ್ಬಾಕ ಇಪ್ಪ ಶಿವಮೊಗ್ಗತ್ತೊ ಯಶೋಗಾಥೆ ಕುವೆ೦ಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಯಲಯತ್ತ್ಲ್, ಪಿನ್ನೆ ದಾವಣೆಗೆರೆರೊ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯತ್ತೊ ಪಠ್ಯಬುಕ್ ಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಯಿಡ್. ದಾವಣೆಗೆರೆರೊ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯತ್ತ್ ರೆ ವಾಣೆಜ್ಯ ವಿಬಾಗತ್ತ್ ರೆ ನಾಲಮತ್ತೋ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗ್ ಹಾಜಬ್ಬರೊ ಸಾದನೆರೆ  ಬಗ್ಗೆ “ಸಾಹಿತ್ಯ ಸ್ಪ೦ದನ ಭಾಗ-2”ಲ್ ಕನ್ನಡ ಪಾಠ ಬುಕ್ ಲ್ ಆವಗು ಉ೦ಡು. ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಯತ್ತ್ ಗ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬ೦ಡೊ, ಉಡ್ತೋ ಡಿಗ್ರಿ ಲ್ ಪಡಿಕ್ ರೊ ಮಕ್ಕಗ್ ಹಾಜಬಾಕರೋ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪಡಿಕಗು ಅವಕಾಶ ಆಯಿಡ್. 2016 ತ್ತೋಲ ಈ ಪಠ್ಯ ಬುಕ್ ಇಕ್ಕ್ರ್. ಇದ್ ಅಡಕೆ ಪೇಪರೊ ಸಂಪಾದಕ ‘ನಾ. ಕಾರಂತ ಪೆರಾಜೆ’ ಹಾಜಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ‘ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೆರವಾಯೊ ಮಾಧ್ಯಮ ಬೆಳಕು’ ಚೊಲ್ಡ್ರೋ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಲ್ ಎಲ್ದಿಯೋ ಲೇಖನ ಎಟ್ಟಾಮತ್ತೊ ಪುಟತ್ತ್ ಲ್ ಅಡಕಮಾಯಿತಿಕ್ಕ್ ರ್.

“ಅಕ್ಷರ ಸ೦ತ” ಚೊ೦ತೇ ಪ್ರಕ್ಯಾತಿಯಾಯೋ ಹಾಜಬ್ಬಾಕ ತ೦ಡೊ ರಾಯತೋ ಮಕ್ಕ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಾವಗು ತೀರ, ಸಮುದಾಯತ್ತೋ ಮಕ್ಕ ಪಡಿಕನು, ಶಿಕ್ಷಣತ್ತ್ ಲ್ ವ೦ಚಿತರಾವಗು ತೀರ ಚೊ೦ತು ರಾಯತ್ತ್ ಲ್ ಒರು ಶಾಲೆ ಕೆಟ್ಪಾಟಗಾಯಿಟ್ಟ್ ಅದ್ ಗ್ ಸ೦ಬ೦ದಪಟ್ಟೊ ಅಧಿಕಾರಿಮಾರೈಲ್ ಪಲಕರಿ೦ಞಿತ್ತ್, ರಾಯತ್ತೋ, ಪೊರ ರಾಯತ್ತೋ ಪೈಸಕಾರ್ ರೊ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯಿಟ್ಟ್, ಅವುಡೆ ಇವುಡೆ ನಲಿ೦ಞಿಟ್ಟ್ ರಾಯತ್ತ್ ಗೊರು ಶಾಲೆ ಕೆಟ್ಪಾಟಿ ತ್ತ್ ಮಕ್ಕ ಗ್ ಪಡಿಕಗು ಆಸರೆಯಾಯಿತ್ತ್.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು »

4
ಜನ

ಬರ್ರು, ನಙಉಂ ನಿಙಉಂ ಒನ್ನಾವ….

ಬ್ಯಾರಿಙ ತುಳುನಾ’ಡ್ನ್ತ್ ಮುನ್ನೋಲು ಬಿಲ್ಚೋ ಇನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕತ್ತೋ ಇಪ್ಪತ್ತ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಅಲ್ಲಾಂಟ್ ಮುಟ್ಟತ್ತೋ ಕೊಡಗು, ಹಾಸನ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಲು ಜೀವಿಚ್ಚೋಂಟು ಉಲ್ಲೋ ಉಸ್ಲಿಮ್ ಜನಾಂಗ. ಆನ್ಙ ಆನ್ಙಲದೇ ಆಯ ವಿಶೇಷ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಲ್ಲೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ವರ್ಗ. ಬ್ಯಾರಿಙಗು ಕೊಂಕಣ ತೀರತ್ತೋ ‘ನವಾಯತ’, ಮಲಬಾರುಡೋ ಮಾಪಿಳ್ಳೆಙಗುಲ್ಲೋ ಸಮಾನಾಯೋ ಮಹತ್ವಮಾಯೋ ಸಾಂಕೃತಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು. ಇಡೀ ಭಾರತತ್ತ್ಲೇ ಪಂಡತ್ತೋ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಮಾಯಿಟ್ಟುಲ್ಲ ಬ್ಯಾರಿಙಗು ೧,೨೦೦ವರ್ಷತ್ತುಗೂ ಧೀರ್ಘಮಾಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಉಂಡು. ತುಳು ಜಾನಪದ ಪಟ್ಟಾಯೋ ‘ಪಾಡ್ದನ’ ಪಿನ್ನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾಖಲೆಙಉಮ್ ಈ ಜನಾಂಗತ್ತ್ಗ್ ತುಳುನಾಡ್ ಪಿನ್ನೆ ಅದ್ರೋ ಸಂಸ್ಕೃತಿದೊಟ್ಟು ಇನ್ನ ಸಂಬಂಧತ್ತೋ ಎತ್ತಿ ಕಾಟ್ಟಿಡ್.

‘ಬ್ಯಾರಿ’ ಚೆಲ್ದದ್ ತುಳುಡೋ ‘ಬ್ಯಾರ’ ಶಬ್ದತ್ತ್ ಉಂಡಾಯದ್. ‘ಬ್ಯಾರ’ ಚೆನ್ನೆಙ್ಗ್ ‘ಕಚ್ಛೋಡ ವಹಿವಾಟ್’ ಎನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಉಂಡು. ಪಂಡತ್ತೋ ಕಾಲತ್ತಿಲ್ಪಿನ್ನೆಯುಮ್ ಈ ಆಲ್ಮಾರ್ ಕಚ್ಛೋಡ ಆಕ್ಕಿಯೊಂಟು ಇನ್ನಾರ್. ಆದ್ಕೋಂಡು ಚುತ್ತುಮುತ್ತು ಇನ್ನ ತುಳುಡಙ ಇನ್ಙಲೋ ಬ್ಯಾರೀಂಟ್ ಬಿಲ್ಚೋಇನ್ನಾರ್. ಕ್ರಿ.ಶ.೧೮೯೧ಡೋ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ‘ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ’ಲ್ ಆ ಕಾಲತ್ತ್ ೯೦,೩೪೫ ಬ್ಯಾರಿ ಕಚ್ಚೋಡತಙ ಇನ್ನಾರ್. ಇದ್ ಒಟ್ಟು ಕಚ್ಚೋಡತಙಗು ಹೋಲಿಕೆ ಆಕ್ಕಿಯೆಂಗ್ ಸುಮಾರ್ ಶೇಕಡಾ ೯೭ರತ್ತರೆ ಇಂತ್. ಐಕಾಯಿಟ್ಟೇ ಇನ್ಙಲೋ ಬ್ಯಾರೀಂಟ್ ಬಿಲಿಕ್ಕುಡೋ.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು »