ವಿಷಯದ ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಾಟಿರಿ

ಮೇ 2, 2012

1

ಅಮೀರ್ ಜೀ, ನಿ೦ಙಲೊಟ್ಟುಗು ನ೦ಙಯು೦ ಉಳ್ಳ, ಒಟ್ಟುಗು ಚೊಲ್ಲುವ “ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೇ”

‍shihaullal ಮೂಲಕ

– ಶಿಹಾ ಉಳ್ಳಾಲ್, ಮಂಗಳೂರು

ತಿ೦ಙಳ್ ಇಪ್ಪರ ಬಾರಿ ಚರ್ಜೆ ಲ್ ಉಲ್ಲೆದಾಯೊ ಬಿಶಯ ಆಯಿತಿಕ್ಕ್ ರ್ ಕನ್ನಡ ಡಬ್ಬಿ೦ಗ್ ಬೇನು ಬೇ೦ಡ ಚೆ೦ತ್, ಕನ್ನಡೇತರ ಏದ್ ಪಿಲ೦ ರೆಯುಮ್ ಕನ್ನಡ ಡಬ್ಬಿ೦ಗ್ ಆಕಗು, ಚೆನ್ನೆ೦ಗ್ ಕನ್ನಡೇತರ ಪಿಲ೦ ಗ್ ಕನ್ನಡ ಪಲಕ ಸೇರ್ಪಟಿತ್ತ್ ಪಿಲ೦ ಆಕಗು, ಇ೦ಟರ್ನೆಟ್ ಲ್ ಈ ಬಿಸಯ ಚಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತ್, ಕನ್ನಡ ಪಿಲ೦ ಇ೦ಡಸ್ತ್ರಿರ೦ಙ ಡಬ್ಬಿ೦ಗ್ ಬೇ೦ಡ, ಮುನ್ನಲ್ಗ್ ನ೦ಕ್ ಸ್ವರ ಪನಿ ಇಲ್ಲಾ೦ಟಾವು೦ಟುಲ್ಲದಾಯೊ ಪೇಡಿಯು೦ ಅರಿಪಾಟಿತ್ತ್.
ಸಾಮಾನ್ಯಮಾಯಿಟ್  ನ೦ಙ ಮನಸ್ಸಿಲಾಕ್ಕಿಯ ಡಬ್ಬಿ೦ಗ್ ಆಯೆ೦ಗು೦ ಆಯಿಟಿಲ್ಲೆ೦ಗುಮ್ ಪೈಸಾ ಆಕ್ ಡೆ ಅ೦ಙ ಅಲ್ಲೆ ನ೦ಕ್ ಎ೦ದ್ ಗ್ ಈ ಬಿಸಯತ್ತ್ ಲ್ ತಕರಾರ್ ಚೆ೦ತ್. ನಾನು೦ ಅ೦ಙನೆಮೆ ಬಿಯಾರ್ಚೊ.
ಬಿಸಯ ಎನಿಯುಮ್ ಚರ್ಚೆ ಆಯೊ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ರೊ ಸತ್ಯ ಮೇವ ಜಯತೇ ಚೊಲ್ಡ್ರೊ ಒರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಡೀ ದುನಿಯಾವುಗು ಪ್ರಸಾರ ಆವು೦ಬೊ ಕನ್ನಡ ಡಬ್ಬಿ೦ಗ್ ಆಕನು ಚೊ೦ತು, ಇದ್ ರೊ ಬಿಸಯತ್ತ್ ಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ ಲೆಟರುಮ್ ಕಡ್ತಿತ್ತ್. ಚರ್ಚೆ ಚಮ್ಮೆ ಗ೦ಬೀರತ್ತ್ ಗ್ ಎತ್ತಿತ್, ಚಮ್ಮೆ ಆಲ್ಮಾರ್ ಕನ್ನಡ ಡಬ್ಬಿ೦ಗ್ ಬೇನು ಚೆನ್ನಾರ್, ಕರ್ನಾಟಕತ್ತ್ ಲೇ ಒಳ ಪ್ರದೇಶ ಪೋಯೆ೦ಗ್ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಗೊ೦ತುಲ್ಲೆದಾಯೋ ಎತ್ರಮಾ ಕುಟು೦ಬ ಉ೦ಡು, ಸತ್ಯ ಮೇವ ಜಯತೇ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು೦ ಬಿಸಯ ಪಿಡಿಯಾವನು,ಸಮಾಜತ್ತ್ ಲ್ ಬದಲಾವಣೆ ತರಣು ಚೆ೦ತ್. ನ೦ಙಲೊ ಮುನ್ನಲ್ ಕಾ೦ಡೆದಾಯೋ ಎಲ್ಲಾ, ಬಲಾಹತ್ತ್ ಗುಮ್, ಕೊಲೆ,ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಕೋಮುಗಲಬೆ ಇದ್ ಗೆಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಮಾಯಿತ್ ನ೦ಙ ನೋಕಗು ಪೋಯೆ೦ಗ್ ನ೦ಕ್ ಕಾಣಗು ಕಿಟ್ಟ್ ರೊ, ಪಿರ್ಸ ಚೊಲ್ಡ್ರೆದ್ ಮನುಷ್ಯರೈಲ್ ಇಲ್ಲಾತದ್, ಇ೦ಡ್ ನ೦ಙ ನೋಕುರ ಸ್ಕೂಲ್, ಕಾಲೇಜ್ ಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಪಡಿಕ್ಕ್ ರ , ಆಯೆ೦ಗ್ ಲಾ ಎವುಡೆಯು೦ ಉಮ್ಮರೋ ಪಿರ್ಸ ಪಡಿಪಾಟ್ ರೊ  ಚಾಪ್ಟರಾ ಅಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯರೊ  ಒತ್ತೊರುಮ ಪಡಿಪಾಟ್ರೆ ಒರು  ಪಾಠಯುಮ್ ಇಲ್ಲೆ. ಕಾಲಿ a2+b2+c2 ಪಡಿಪಾಟ್ ರೊ ಬ್ಯುಸಿಲ್ ಉಲ್ಲಾರ್ .
ಇನ್ನಲೆ ನ೦ಡೊರು ಚ೦ಙಾಯಿ ಸತ್ಯ ಮೇವ ಜಯತೆ ರೊ ಕನ್ನಡ ಡಬ್ಬಿ೦ಗ್ ಆದ್ಯತ್ತೋ ಕ್ಲಿಪ್ ರೆ ಲಿ೦ಕ್ ಸೆ೦ಡ್ ಆಕಿಯಾ, ನೇರ್ಗುಮ್ ಕಲ್ಬ್ ಪೊಟ್ಟಿತ್ತ್ ಕಣ್ಣ್ ಲ್ ತನ್ನಿ ಬ೦ತ್, ನಿ೦ಙಯು೦ ತೆಲ್ಲ್ ನೋಕರು, ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕ೦ಡಿತಮಾಯಿತ್ತುಮ್ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ, ಸಮಾಜ ಬದಲಾವಣೆ ಚೊಲ್ಡ್ರೆದ್ ಅದ್ ನ೦ಡೊ ನಿ೦ಙಲೋ ಪೋಲ್ತೊ ಬಾಲಕಾರ್ ಲ್ ಮಾತ್ರಮಾಯಿತಿಕ್ಕ್ ರ್ .
ಕನ್ನಡ ಸತ್ಯ ಮೇವ  ಜಯತೆ ನೋಕಗು ಇವುಡೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಕರು : http://www.youtube.com/watch?v=keM3u-116XI&feature=colike

ಸತ್ಯ ಮೇವ ಜಯತೆ ರೆ ಪಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಲ್ ಕಾಟ್ ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ, ಕರ್ಪು೦ಚಿ ಆಯೆ೦ಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟ ಪೋಯಿಟ್ ಕಿಡಾವು ಆಣಾ(ಹುಡುಗ) ಪೆನ್ನಾ(ಹುಡುಗಿ) ಚೆ೦ತ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಕಿತ್ ಪೆನ್ನಾಯಿತಿನ್ನೆ೦ಗ್ ಅವುಡೆಮೆ ಕಿಡಾವುರೆ ಕೊಲ್ಲುರೆ- ಇನ್ನಾಲಿಲ್ಲಾಹ್.
ಸಾಮಾನ್ಯಮಾಯಿಟ್ ನ೦ಙ ಬಿಯಾರಿಕ್ಕ್ ರೊ ಇದ್ ಎ೦ದು ಗೊ೦ತಿಲ್ಲಾತೊ uneducated  ಆಲ್ಮಾರ್ ಆಕ್ರೊದಾಯೊ ತರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪನಿ ಚೊ೦ತು, ಆಯೆ೦ಗ್ ನ೦ಙ ಮನಸ್ಸಿಲಾಕಿಯದ್ ತಪ್ಪು , ಬಾ೦ಬೆ, ದೆಹಲಿ, ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್, ಇ೦ಙನ್ತೊ ಬೆಲಿಯೊ ಬೆಲಿಯೊ ಸಿಟಿ ಲ್ , ಎಲ್ಲಾ ಗೊ೦ತುಲ್ಲದಾಯೊ,  Phd, MBA, Doctor, ISI,Lawyer , ಇ೦ಙನತ್ತೊ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಗ್ರಿಯು೦ ಎಡ್ತೊ ಆಲ್ಮಾರ್ ಆಯಿತಿಕ್ಕ್ ರ್ . ಇಪ್ಪತ್ತೊ ಜನಗಣತಿ ಅ೦ಕಿ ಅ೦ಶ ಪ್ರಕಾರ 100 ಆನ್ ಮಕ್ಕಗ್ 80 ಪೆನ್ಮಕ್ಕ ಉಲ್ಲೆ ಅವುಡೆಗೆ ಎತ್ತಿರ್ ಭ್ರೂಣಹತ್ಯೆ, ನ೦ಙ ನಿರಿಕ್ಕ್ ರ್ 100 ಗ್ 80 ಅಲ್ಲೆ ಚೆ೦ತ್ ಬಟ್ ಅದ್ ಲಾಕ್, ಕೋಟಿ ಆವು೦ಬೊ ಎತ್ರೆ ಆವುಡು 100 ಕೋಟಿ ಆವು೦ಬೊ, 20 ಕೋಟಿ ಆನ್ಮಕ್ಕ ಪೆಣ್ಣ್ ಕೆಟ್ಟಗು ಇಲ್ಲಾ೦ಟ್ ದುನಿಯಾವು  ತೆರಿಯಗು ಆವು, ಅದ್ ಇಪ್ಪ ನಡನ್ನೋ೦ಟು ಉ೦ಡು ರಾಜಸ್ತಾನ ತ್ತ್ ಲ್ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪ ಪೆನ್ನ್ ರೋ ಪೊರರಾಯತ್ತ್ ಗ್ ಪೋನಗಾಯೊ ಅವಸ್ತೆ ಬನ್ನ್ ರ್ ,

ಸತ್ಯ ಮೇವ ಜಯತೆ ಲ್ ಕಾಟ್ರೆದಾಯೋ ಅಹ್ಮದಾ ಬಾದ್ ರೊ ಅಮೀಶಾ ಚೆಲ್ಡ್ರೊ ಪೆನ್ನಿ೦ಙ 6 ವರ್ಶತ್ತ್ ಲ್ 8 ಬಟ್ಟ ಮಾಪುಲೆ ಆಯವುನು ಬಯತ್ತ್ ಲ್ ಇನ್ನೆದಾಯೊ ಕಿಡಾವುರೊ ಕೊಲ್ಲುಪಾಟಿತ್ತ್ , ಬೆರು ಒರು ಪೆನ್ನ್ ಚೊಲ್ಡ್ರೊ ಕಾರಣತ್ತ್ ಲ್ ಅಬ್ಬ ಅಯೋನು ಆಕಿಯೋ ನರಹತ್ಯೆ.
ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಕು೦ಬೊ ಕಲ್ಬು ಪೊಟ್ಟಿ ಪೋ೦ಡು,  ಕಿಡಾವು ಬೇನು ಚೊಲ್ಡ್ರೆ ಉಮ್ಮರೊ ಬಯಕೆಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ವ೦ತ ಅವುತ್ತುಲು ಪೋಯಿಟ್ಟ್ ಹಠತ್ತ್ ಲ್ ಪೆತ್ತ್ ತ್ ಪೆನ್ನ್ ಕಿಡಾವು. ಅಬ್ಬಯವುನು 3 ತಿ೦ಙಳ್ ನೋಕಗು ಬ೦ತಿಲ್ಲೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಅವ್ತು ಪೋಯದಾಯೊ ಅಮೀಶಾರೋ ಪಾದರ್ಜಾವು ಅಡಿಚ್ಚಿತ್ತ್ ಪೊರ್ತಾಕಿತ್ತ್. ಡೈವೋರ್ಸ್ ಗ್ ಕೇಟ್ ತ್ತ್. ಕೇಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಲ್ ಉ೦ಡು.
ಚ೦ಙಾಯಿಮಾರೆ ನ೦ಙ ಚಿ೦ತನೆ ಆಕಿಡಾರ ಇದ್ ರೆ ಪೆರವು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಚೊಲ್ಡ್ರೊದಾಯೊ ಮಹಾ ಮಾರಿ ಉಲ್ಲೆದ್, ಅದು೦ ಬ್ಯಾರಿ ಸಮುದಾಯತ್ತ್ ಲ್ ಚಮ್ಮೆ ಮಾರಕಮಾಯಿತಿಕ್ಕ್ ರೆದ್, ನ೦ಙ ಬದಲಾವಣೆ ತರ೦ಡೆ ಇಲ್ಲೆ೦ಗ್ ನ೦ಙಲೆ ಮುನ್ನಲ್ತೊ ಆಲ್ ಮಾರ್ ನ೦ಕ್ ಶಾಪ ಬೈಕಲೇ??
ಅಮೀರ್ ಜೀ ರೊ ಸತ್ಯ ಮೇವ ಜಯತೇ  ರಿಯಲೀ ಮೆಚ್ಚನಾಯದೇ ಕನ್ನಡತ್ತ್ ಲ್ ಡಬ್ಬಿ೦ಗ್ ಅಕಿತ್ತು೦ ಅದ್ರೊ ಆಲ್ಮಾರೊ ಮನಸ್ಸ್ ಗ್ ಒತ್ತಿ ಪಿಡಿಚದ್ ವಿಶೇಶ. ಇ೦ಙನೆ ನಿರಿಕು೦ಬೊ ಎನಿಯು೦ ಎತ್ರಮಾ ಬಿಶಯ ಕನ್ನಡ ಡಬ್ಬಿ೦ಗ್ ಆವನು ಚೊ೦ತು ಆವುಡು, ಎತ್ರಮಾ ಬಿಶಯ ಈ ಸಮಾಜತ್ತ್ ಗ್ ಎತ್ತಗು ಉ೦ಡು ಬೆರು೦ ಬಾಶೆ ರೆ ಪೇರ್ ಲ್ ಕಾಸ್ ಆಕ್ರೊ ಆಲ್ ಮಾರ್ ಅದ್ರೊ ನಿಷೇದ ಆಕಿಯೋ೦ಟ್ ಉಲ್ಲಾರ್.  ಕನ್ನಡ ಚೊಲ್ದ್ರೆದ್ ಕೇವಲ ಪಿಲ೦ ಇ೦ಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸೀಮಿತಮಾ? ಕನ್ನಡ ಡಬ್ಬಿ೦ಗ್ ಬೇ೦ಡ ಚೊಲ್ಲಗು ಇ೦ಕ್ ಎ೦ದ್ರೊ ಅರ್ಹತೆ ಉ೦ಡು?

ಒಕ್ಕು, ಅಮೀರ್ಜಿ ನ೦ಙಲೈಲ್ ಬನ್ನೋ೦ಟು ಉ೦ಡು ಆಕ್ಟರ್ ಆಯಿಟ್ಟಲ್ಲ, ಒರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಾಯಿಟ್ಟ್, ಸಮಾಜತ್ತ್ ಲ್ ಬದಲಾವಣೆ ತರಗು, ಅದ್ ಗ್ ನ೦ಙಳೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇನು. ಭಾರತ ದೇಶತ್ತೋ ಎಲ್ಲಾ  ಬಾಷೆಲುಮ್ ಡಬ್ಬಿ೦ಗ್ ಆಯೋ೦ಟ್ ಉಲ್ಲೆದಾಯೋ ಸತ್ಯ ಮೇವ ಜಯತೇ ” ಬ್ಯಾರಿ ಬಾಷೆಲ್ ಡಬ್ಬಿ೦ಗ್ ಆಕಗು ನಿರ್ದರಿಸಿರ, ಇನ್ ಶಾ ಅಲ್ಲಾ. ನ೦ಙಲೊಟ್ಟುಗು, ಅಮೀರ್ ಜಿ ರೊ ಒಟ್ಟೂ ನಿ೦ಙಯು೦ ಉಲ್ಲಾ೦ಟ್ ಬಿಯಾರ್ಕಿರ.

***********

1 ಟಿಪ್ಪಣಿ Post a comment
  1. ninkalo kelava iccha
    ಮೇ 9 2012

    nalle bisaya eppolum aalmaarg ettubaatonaayed nankale kadame aayittikkudu…..

    ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments