ವಿಷಯದ ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಾಟಿರಿ

Archive for

9
ಮಾರ್ಚ್

ಸತ್ಕಾರದ ಸ್ವರೂಪ

-ಮಯೂರಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವಃಮನೆಗೆ ಬರುವ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರನ್ನು ಆದರದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಸತ್ಕರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಷ್ಟೇ!  ಸುಭಾಷಿತವೊಂದು ಹೀಗಿದೆ:

ಯ: ಸಾಯಮತಿಥಿಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ

ಯಥಾಶಕ್ತಿ ನ ಪೂಜಯೇತ್|

ತಸ್ಯಾಸೌ ದುಷ್ಕೃತಂ ದತ್ತ್ವಾ

ಸುಕೃತಂ ಚಾಪಕರ್ಪತಿ||

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು »