ವಿಷಯದ ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಾಟಿರಿ

Archive for

7
ಜನ

ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಹಾಜಬ್ಬಾಕ…

  • – ಶಿಹಾಬ್ ಉಲ್ಲಾಳ್, ಮಂಗಳೂರು

ಪೈಮೂನು ವರ್ಷತ್ತ್ ಲ್ ಇಪರ ಮೈಕಾಲ್ತೋ ಸೆ೦ಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೋ ಮುಟ್ಟ ಮುಸ೦ಬಿ ಬಿತ್ತೋ೦ಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಹಾಜಬ್ಬಾಕ ಇಪ್ಪ ಶಿವಮೊಗ್ಗತ್ತೊ ಯಶೋಗಾಥೆ ಕುವೆ೦ಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಯಲಯತ್ತ್ಲ್, ಪಿನ್ನೆ ದಾವಣೆಗೆರೆರೊ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯತ್ತೊ ಪಠ್ಯಬುಕ್ ಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಯಿಡ್. ದಾವಣೆಗೆರೆರೊ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯತ್ತ್ ರೆ ವಾಣೆಜ್ಯ ವಿಬಾಗತ್ತ್ ರೆ ನಾಲಮತ್ತೋ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗ್ ಹಾಜಬ್ಬರೊ ಸಾದನೆರೆ  ಬಗ್ಗೆ “ಸಾಹಿತ್ಯ ಸ್ಪ೦ದನ ಭಾಗ-2”ಲ್ ಕನ್ನಡ ಪಾಠ ಬುಕ್ ಲ್ ಆವಗು ಉ೦ಡು. ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಯತ್ತ್ ಗ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬ೦ಡೊ, ಉಡ್ತೋ ಡಿಗ್ರಿ ಲ್ ಪಡಿಕ್ ರೊ ಮಕ್ಕಗ್ ಹಾಜಬಾಕರೋ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪಡಿಕಗು ಅವಕಾಶ ಆಯಿಡ್. 2016 ತ್ತೋಲ ಈ ಪಠ್ಯ ಬುಕ್ ಇಕ್ಕ್ರ್. ಇದ್ ಅಡಕೆ ಪೇಪರೊ ಸಂಪಾದಕ ‘ನಾ. ಕಾರಂತ ಪೆರಾಜೆ’ ಹಾಜಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ‘ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೆರವಾಯೊ ಮಾಧ್ಯಮ ಬೆಳಕು’ ಚೊಲ್ಡ್ರೋ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಲ್ ಎಲ್ದಿಯೋ ಲೇಖನ ಎಟ್ಟಾಮತ್ತೊ ಪುಟತ್ತ್ ಲ್ ಅಡಕಮಾಯಿತಿಕ್ಕ್ ರ್.

“ಅಕ್ಷರ ಸ೦ತ” ಚೊ೦ತೇ ಪ್ರಕ್ಯಾತಿಯಾಯೋ ಹಾಜಬ್ಬಾಕ ತ೦ಡೊ ರಾಯತೋ ಮಕ್ಕ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಾವಗು ತೀರ, ಸಮುದಾಯತ್ತೋ ಮಕ್ಕ ಪಡಿಕನು, ಶಿಕ್ಷಣತ್ತ್ ಲ್ ವ೦ಚಿತರಾವಗು ತೀರ ಚೊ೦ತು ರಾಯತ್ತ್ ಲ್ ಒರು ಶಾಲೆ ಕೆಟ್ಪಾಟಗಾಯಿಟ್ಟ್ ಅದ್ ಗ್ ಸ೦ಬ೦ದಪಟ್ಟೊ ಅಧಿಕಾರಿಮಾರೈಲ್ ಪಲಕರಿ೦ಞಿತ್ತ್, ರಾಯತ್ತೋ, ಪೊರ ರಾಯತ್ತೋ ಪೈಸಕಾರ್ ರೊ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯಿಟ್ಟ್, ಅವುಡೆ ಇವುಡೆ ನಲಿ೦ಞಿಟ್ಟ್ ರಾಯತ್ತ್ ಗೊರು ಶಾಲೆ ಕೆಟ್ಪಾಟಿ ತ್ತ್ ಮಕ್ಕ ಗ್ ಪಡಿಕಗು ಆಸರೆಯಾಯಿತ್ತ್.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು »