ವಿಷಯದ ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಾಟಿರಿ

Archive for

1
ಜನ

ಬಲೆ ತುಳುಟ್ ಪಾತೇರ್ಗ

– ನಿಲುಮೆ

ಪಂಚ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಡ್ ಒಂಜಾಯಿನ ತುಳುನ್ ಕುಡ್ಲಡ್ದ್ ಪತ್ತ್ ದ್ ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡುಡ್ಲ ಪಾತೇರುವೇರ್.ಆತೆ ದಾಯೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡ್ ಬದುಕುನ ತುಳುವೇರ್ ಉಲ್ಲೆರ್,ಪಿದಾಯಿದ ರಾಜ್ಯಡ್ ಪಾತೇರುವೆರ್,ಪಿದಾಯಿದ ದೇಶಡ್ಲ ಪಾತೇರುವೆರ್

’ತುಳು ಮಹಾಭಾರತ’ದ ಕಾಲ ೧೩ನೇ ಶತಮಾನ,’ತುಳು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ’ಯ ಕಾಲ ೧೫ನೇ ಶತಮಾನ.ಅಂಚನೇ ’ತುಳು ಭಾಗವತ’ ’ಕಾವೇರಿ’ ಬತ್ತಿನ ೧೭ನೇ ಶತಮಾನಡ್!

‘A comparative Grammar of the Dravidian or South Indian Family of Languages’ ಬರೆಯಿನ ರೆವ್.ಕ್ಲಾಡ್ವೆಲ್ ’ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಡ್ ಗಟ್ಟಿಯಾದ್ ಬುಲೆದ್ ಉಂತುದಿನ ಭಾಷೆ ತುಳು’ ಪಂಡ್ದಿತ್ತೇರ್.

ವಿದ್ವಾಂಸೆರ್ನಕುಲು ಪೂರ ಇಂಚ ಪುಗಾರ್ದಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ಲಿಪಿ ಇತ್ತಿಜ್ಜಾ?

ಎಲ್ಯೆಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಉಂಡಾವೊಂತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂದು.ಪೊಪ್ಪಡ-ಅಮ್ಮಡ ’ತುಳುಟ್ ಬರೆವರೆಗ್ ಆಪುಜಾ?’ ಪಂನ್ದ್ ಕೇಂಡ; ’ತುಳುಕ್ ಅವೇತವೆ ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಗಾ,ಆಂಡ ಮಲಯಾಳಂದ ಲಿಪಿಟ್ ತುಳು ಬರೆಪೆರ್’ ಪಣೋಂತೆರ್.ಯಂಕುಲು ಮಲ್ಲ ಆವೋಂದ್ ಬತ್ತಿಲೆಕ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ,ಅಸಲ್ ಗ್ ಮಲಯಾಳೊನು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಬರೆಪುನ ಪಂಡ್ ದ್!

ಅಂಚಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ಬ್ರಾಣೇರೆನ ಕಡೆಡ್ ದ್ ಕೇರಳದ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯಿನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗ್ ಲಿಪಿ ಆಂಡ, ಇಂಚಿ ಜರ್ಮನ್ ಮಿಷನರಿನಕುಲು ತುಳುನಾಡ್ಗ್  ಬತ್ತ್ ದ್ ಮುದ್ರಣ ಕಾರ್ಯೊಗು ಕನ್ನಡದ ಬಳಕೆ ಸುರು ಮಂತುದು ತುಳು ಲಿಪಿನು ಕೆರಿಯೆರ್! ಬಹುಸಃ ಅಪಾಗ ಉಂತುದಿನ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಬರೆಪುನ ಇತ್ತೇಲ ಸುರುವಾತಿಜ್ಜಿ.ವೋಲೊ ಕೆಲವೇರ್ ಬರೆವೊಂದಿಪ್ಪೊಲಿ ಆಂಡಾಲ ಹೆಚ್ಚ್ ಜನ ತುಳುನು ಇತ್ತೆಲ ಕನ್ನಡಡೆ ಬರೆಪುನ.ಇಂಚ ಇತ್ತ್ಂಡಲ ತುಳುಟ್ ಬರೋಡಾದಿತ್ತಿನಾತ್ ಬರಹಲು ಬೈಯ್ಜ ಅಂದೆ ಪನೋಡು.ಅವ್ವು ನನಲ ತುಳುವೆರ ಉಡಲ್ದೇ ಕುಲೋಂದೊಂಡು.
ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು »