ವಿಷಯದ ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಾಟಿರಿ

Archive for

14
ಜನ

ನಂಡೊ ಬೆಲಮಾ….

  • ಅಶ್ರಫ್, ‘ನೇರದಾರಿ’ ಬ್ಲಾಗ್

ಏ ನಂಡೊ ಬೆಲಮಾ…
ನಿಂಡೊ ಗುಳಿ ಬೂನೊ
ಆ ಜಂಡ್ ಕಣ್ಣ್ ಙ
ನಂಡೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯಿರ ಆಯಿರ
ಸಂದೇಶತ್ತೊ ಸಾರಿಯೋಂಟು ಉಂಡಲ್ಲೇ..
.
ಆಯೆಂಗಾ .. ಆ ಕಣ್ಣ್ ಙ ಳೊ ಉಲ್;ಗ ಉಲ್ಲದ್
ಕಷ್ಟಮಾ ಸುಖಮಾ ದುಃಖಮಾ ಸಂದೋಲಮಾ
ಅಲ್ಲಾ.. ಬರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಮಾ ಚೆಂತ್
ನಕ್ಕ್ ಅರ್ಥಮೇ ಆವುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೆ ಬೆಲಮಾ…
.
ಆ ನಿಂಡೊ ಗುಳಿ ಬೂನೊ
ಜಂಡ್ ಕಣ್ಣ್ ಡೊ ಉಲ್ ಗತ್ತೊ ನೊಂಬಲತ್ತೋ
ನಂಡೆಟ್ಟೆ ಒರ್ಕ ಚೆನ್ನ್ ಟ್ಟ್
ನಿಂಡೊ ಮನಸ್ಸುರೊ ಬೇಜಾರೆಲ್ಲಾ ಒರ್ ಕ
ಕೊರೊಡಿಯಾಕಾಲ್ಲೇ ಬೆಲಮಾ…
.
ಈ ದುನಿಯಾವುಲು”ಒಂಟಿ”ಯಾಯಿಟ್ಟ್
ಬೋಬ ನಿಂಡೊ ಬುಟ್ಟು ಪೋಯಿತ್ತ್
ಚೆಲ್ಡೋ ಬೇಜಾರಾ ನಿಕ್ಕ್…?
ಪೆಙಯಿ ಬನ್ನೊ ಕೊಸಿಲ್
ಮೋನು ನಿಂಡೊ ನೋಕುಲ್ಲೆ
ಚೆಲ್ಡೊ ದುಃಖಮಾ..?
.
ಅಲ್ಲೆಂಗ್ ಈ ದುನಿಯಾವುಲು
ನಡನೋಂಟುಲ್ಲೊ.. ಅವಸ್ಥೆಙಲೊ
ಕಂಡ್ ಟ್ಟ್ ಅನುಕಂಪಮಾ ನಿಕ್ಕ್.?
ಎಂದ್ ರೋಟೆ ನಕ್ಕ್ ಅರ್ಥಮೇ
ಆವುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೆ ಬೆಲಮಾ…