ವಿಷಯದ ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಾಟಿರಿ

Archive for

4
ಜನ

ಬರ್ರು, ನಙಉಂ ನಿಙಉಂ ಒನ್ನಾವ….

ಬ್ಯಾರಿಙ ತುಳುನಾ’ಡ್ನ್ತ್ ಮುನ್ನೋಲು ಬಿಲ್ಚೋ ಇನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕತ್ತೋ ಇಪ್ಪತ್ತ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಅಲ್ಲಾಂಟ್ ಮುಟ್ಟತ್ತೋ ಕೊಡಗು, ಹಾಸನ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಲು ಜೀವಿಚ್ಚೋಂಟು ಉಲ್ಲೋ ಉಸ್ಲಿಮ್ ಜನಾಂಗ. ಆನ್ಙ ಆನ್ಙಲದೇ ಆಯ ವಿಶೇಷ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಲ್ಲೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ವರ್ಗ. ಬ್ಯಾರಿಙಗು ಕೊಂಕಣ ತೀರತ್ತೋ ‘ನವಾಯತ’, ಮಲಬಾರುಡೋ ಮಾಪಿಳ್ಳೆಙಗುಲ್ಲೋ ಸಮಾನಾಯೋ ಮಹತ್ವಮಾಯೋ ಸಾಂಕೃತಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು. ಇಡೀ ಭಾರತತ್ತ್ಲೇ ಪಂಡತ್ತೋ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಮಾಯಿಟ್ಟುಲ್ಲ ಬ್ಯಾರಿಙಗು ೧,೨೦೦ವರ್ಷತ್ತುಗೂ ಧೀರ್ಘಮಾಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಉಂಡು. ತುಳು ಜಾನಪದ ಪಟ್ಟಾಯೋ ‘ಪಾಡ್ದನ’ ಪಿನ್ನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾಖಲೆಙಉಮ್ ಈ ಜನಾಂಗತ್ತ್ಗ್ ತುಳುನಾಡ್ ಪಿನ್ನೆ ಅದ್ರೋ ಸಂಸ್ಕೃತಿದೊಟ್ಟು ಇನ್ನ ಸಂಬಂಧತ್ತೋ ಎತ್ತಿ ಕಾಟ್ಟಿಡ್.

‘ಬ್ಯಾರಿ’ ಚೆಲ್ದದ್ ತುಳುಡೋ ‘ಬ್ಯಾರ’ ಶಬ್ದತ್ತ್ ಉಂಡಾಯದ್. ‘ಬ್ಯಾರ’ ಚೆನ್ನೆಙ್ಗ್ ‘ಕಚ್ಛೋಡ ವಹಿವಾಟ್’ ಎನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಉಂಡು. ಪಂಡತ್ತೋ ಕಾಲತ್ತಿಲ್ಪಿನ್ನೆಯುಮ್ ಈ ಆಲ್ಮಾರ್ ಕಚ್ಛೋಡ ಆಕ್ಕಿಯೊಂಟು ಇನ್ನಾರ್. ಆದ್ಕೋಂಡು ಚುತ್ತುಮುತ್ತು ಇನ್ನ ತುಳುಡಙ ಇನ್ಙಲೋ ಬ್ಯಾರೀಂಟ್ ಬಿಲ್ಚೋಇನ್ನಾರ್. ಕ್ರಿ.ಶ.೧೮೯೧ಡೋ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ‘ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ’ಲ್ ಆ ಕಾಲತ್ತ್ ೯೦,೩೪೫ ಬ್ಯಾರಿ ಕಚ್ಚೋಡತಙ ಇನ್ನಾರ್. ಇದ್ ಒಟ್ಟು ಕಚ್ಚೋಡತಙಗು ಹೋಲಿಕೆ ಆಕ್ಕಿಯೆಂಗ್ ಸುಮಾರ್ ಶೇಕಡಾ ೯೭ರತ್ತರೆ ಇಂತ್. ಐಕಾಯಿಟ್ಟೇ ಇನ್ಙಲೋ ಬ್ಯಾರೀಂಟ್ ಬಿಲಿಕ್ಕುಡೋ.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು »

4
ಜನ

ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಬಳಕೆಯ ಬಗೆಗೆ RBI ಹಾಗೂ BCSBI ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?

-ರವಿ ಸಾವ್ಕರ್

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಹಲವಾರು ಕನ್ನಡಿಗ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ದೂರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ. ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ದೂರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳು ಇದೆ.

RBI ಹಾಗೂ BCSBI ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಕೊಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳ ಲೋಕಪಾಲರಿಗೆ(Banking ombudsman) ದೂರು ಕೊಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಿಗದೇ ಹೋದರೆ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ದೂರು ಕೊಡಿ.

ಭಾಷಾ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ RBI ನಿರ್ದೇಶನ ಹೀಗಿದೆ
“In order to ensure that banking facilities percolate to the vast sections of the population,banks should make available all printed material used by retail customers including account opening forms, pay-in-slips, passbooks etc. in trilingual form i.e. English, Hindi and the concerned Regional Language.”
http://rbi.org.in/scripts/BS_ViewMasCirculardetails.aspx?Id=2673&Mode=0
“ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂತೆ ಚೆಕ್ಕು, ಪಾಸ್ ಬುಕ್ ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಮುದ್ರಿತ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು (printed material) ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೊಡಬೇಕು ”

ಭಾಷಾ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ Code of Banks Commitment to Customers ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?
“Key commitment of BCSBI is to help You To Understand How Our Financial Products And Services Work By Giving you information about them in any one or more of the following languages – Hindi, English or the appropriate local language

http://www.bcsbi.org.in/pdf/CodeOfBanks_Aug09.pdf ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು »