ವಿಷಯದ ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಾಟಿರಿ

ಮಾರ್ಚ್ 10, 2012

ಮುತ್ತು ಪಲಕ

‍shihaullal ಮೂಲಕ

ಸ್ವರ್ಗ ಉಮ್ಮರೆ ಕಾಲ್ ರಡಿಲ್ ಉ೦ಡು.


ತಾನ್ ಪರನ್ನೆ ರಾಯತ್ತೆ ಮೇಲ್ ಪಿರ್ಸ  ಆಕಾತಙ ನ೦ಡವುನಲ್ಲ.


ಆರ್ ತ೦ಡೆ ಚ೦ಙೈಗ್ ನಲ್ಲವುನು ಅವುಡನ. ಅವುನು ಪಡಚವುನುಗು೦ ನಲ್ಲೆ ಆಲಯಿಟ್ಟ್ ಇಕ್ಕ್ ರ.


ಆರಾಯೆ೦ಗು೦ ಜ೦ಡ್ ಪೆನ್ಮಕ್ಕಲೆ ಕಾತೆ೦ಗ್ ಪರಲೋಗತ್ತ್ ನ೦ಙ ಚಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟತ್ ಲ್ ಇಕ್ಕ್ ರ.


ಮರ್ಯಾದಿ ಒಲಿಕ್ಕೋಗಾಯಿಟ್ಟ್ ಪಾವತನತ್ತೆ ಪರ್ತ್ ಗ್ ಕಾಟಾ೦ಟ್ ನಾಲ್ ಎಡ್ಕ್ಡವುನೆ ಮಿಸ್ಕೀನ್

.
ಮಾಪ್ಲೆ ಮರಿಚ್ಚೆ ಪೆನ್ನಙೋಗು, ಪಾವತ೦ಕ್, ಯತೀಮ್ ಮಕ್ಕೋಗು, ಕಿದ್ಮತ್ ಎಡ್ಕ್ನುನು ಪಡಚವು೦ಡೆ ತೆರುಲು ಸೊರಪನಿ ಆಕ್ ರ೦ಕ್ ಸಮಾನ.


ಉಮ್ಮ ಅಬ್ಬೋಗು ಮರ್ಯಾದಿ ಕೊಡ್ಕೋರ. ಅ೦ಙಲೆ ಕಿದ್ಮತ್ ಎಡ್ಕೊರು.


ಹರಾಆಯೆ ಸೊರಪನಿರೆ ದೂರ ಆಕಿಟ್ಟ್ ನಲ್ಲೆ ನಲ್ಲ ಸೊರಪನಿರೆ ಆಕೋರು.


ತಡಿ ಪಿನ್ನೆ ಚಟ್ಟೆ ತುನಿ ಶುದ್ದ ಆಕ್ಯೋ೦ಟ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲೆ೦ಗ್ ಸೀಕ್ ಬ೦ಡ್.


ಕನಕ್ ರೆ ವಜಿನ , ಕನಕ್ ರೆ ಪಲಕ, ಕನಕ್ ರೆ ವರಕ್ಕ್ ತಡೀಗ್ ನಲ್ಲೆದ್.

Read more from ಬ್ಯಾರಿ

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments